Skip to main content

   În Monitorul Oficial nr. 866 din 23 decembrie 2010, a fost publicata  Hotararea de Guvern nr. 1267 din 8 decembrie 2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism.

   Redam continutul actului normativ, urmand ca in cel mai scurt sa publicam un rezumat cu privire la procedura si interpretarea HG nr. 1267/2010.

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 27 alin. (3) si al art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si functionarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare,


   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.   SECTIUNEA 1
Eliberarea, retragerea si radierea certificatelor de clasificare pentru structurile de primire turistice   Art. 1. – Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate si administrare, se clasifica in functie de caracteristicile constructive, de dotari si serviciile prestate.

   Art. 2. – Autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului elibereaza certificatele de clasificare pentru structurile de primire turistice, pe baza declaratiei standardizate date pe propria raspundere de solicitant, insotita de documentatia aferenta completa, prin care se atesta indeplinirea conditiilor si criteriilor de autorizare.

   Art. 3. – In sensul prezentei hotarari, prin solicitant se intelege operatorul economic proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire turistice.

   Art. 4.

(1) Pentru obtinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, solicitantul depune pe propria raspundere, la sediul autoritatii publice centrale responsabile in domeniul turismului, declaratia standardizata insotita de documentatia completa prevazuta in normele metodologice care reglementeaza conditiile si criteriile de autorizare a structurilor de primire turistice, inainte de darea lor in folosinta.

   (2) Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii declaratiei standardizate insotite de documentatia completa. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de autoritatea competenta.

   (3) Prelungirea termenului de eliberare a certificatului de clasificare, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.

   (4) Certificatul de clasificare pentru structurile de primire turistice se considera eliberat in situatia in care autoritatea emitenta nu a raspuns in termenul prevazut la alin. (2), cu exceptia cazului in care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv de un interes legitim al unei terte parti.

   (5) In cazul unei documentatii incomplete, solicitantul este informat in cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a documentatiei prevazut la alin. (2).

   (6) In situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea certificatului de clasificare, autoritatea emitenta comunica in scris in termenul prevazut la alin. (2) motivul neacordarii acestuia.

   Art. 5.

(1) Certificatele de clasificare sunt valabile pana la modificarea conditiilor si criteriilor pentru care au fost eliberate sau pana la data mentionata in acestea.

   (2) In situatia in care au aparut modificari cu privire la indeplinirea conditiilor si criteriilor care au stat la baza eliberarii certificatului de clasificare, operatorul economic proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire turistice este obligat sa solicite o noua clasificare a structurii de primire turistice in cauza, in termen de 30 de zile de la aparitia modificarilor.

   (3) Operatorul economic proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire turistice este obligat sa solicite eliberarea unui nou certificat de clasificare inainte de expirarea valabilitatii mentionate in certificatul de clasificare.

   (4) In cazul incetarii activitatii structurii de primire turistice operatorul economic proprietar si/sau administrator al structurii de primire turistice in cauza are obligatia sa solicite autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului radierea certificatului de clasificare si sa restituie certificatul de clasificare si fisa/fisele anexe in original, prin posta cu confirmare de primire sau prin depunerea acestora la registratura autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului. 
 Art. 6.

(1) Denumirea, tipul si insemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice se expun la loc vizibil, in exteriorul cladirii, iar certificatul de clasificare, numarul de telefon al autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului se afiseaza vizibil si in mod lizibil la receptie, in holul structurilor de primire turistice care nu dispun de receptie si in spatiul de la intrare in saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turisti.

   (2) Operatorul economic proprietar si/sau administrator de structuri de primire turistice este obligat sa furnizeze informatii reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasificare si serviciile prestate in toate materialele de promovare, conform certificatului de clasificare obtinut.

   (3) Certificatul de clasificare si anexa/anexele la certificatul de clasificare se pastreaza in permanenta in original in structura de primire turistica in cauza.

   Art. 7. – Este interzisa functionarea structurilor de primire turistice fara certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decat cea stabilita prin anexa certificatului de clasificare.

   Art. 8.

(1) In scopul protectiei turistilor, operatorul economic proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire turistice are urmatoarele obligatii:

   a) sa asigure functionarea la categoria si/sau tipul de structura de primire turistica mentionate in certificatul de clasificare;

   b) sa respecte reglementarile legale in vigoare in ceea ce priveste desfasurarea activitatii in structurile de primire turistice;

   c) sa respecte nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementarile specifice privind organizarea programelor artistice, a auditiilor muzicale, video, TV, organizate in aer liber, in constructii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile si acoperisul izolate fonic, precum si in constructii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite si altele asemenea.

   (2) Operatorii economici proprietari si/sau administratori ai structurilor de primire turistice clasificate de pe litoralul romanesc au obligatia sa asigure functionarea acestora pe toata perioada sezonului turistic estival, respectiv perioada 1 mai-30 septembrie a fiecarui an. 
  Art. 9.

(1) Certificatul de clasificare se retrage de catre personalul cu atributii de control din cadrul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, in situatia in care nu sunt respectate obligatiile stabilite la art. 8 alin. (1).

   (2) In situatia in care au fost remediate deficientele pentru care certificatul de clasificare a fost retras, operatorul economic proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire turistice solicita reluarea activitatii turistice printr-o cerere scrisa adresata administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului. Restituirea certificatului de clasificare retras se va face dupa ce personalul cu atributii de control din cadrul administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului constata remedierea deficientelor, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii scrise a solicitantului.

   (3) In situatia in care nu au fost remediate deficientele pentru care s-a retras certificatul de clasificare in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a), solicitantul va relua procedura de clasificare pentru tipul si categoria de clasificare efectiv indeplinite. Procedura de clasificare se reia conform prevederilor art. 4.

   (4) In situatia in care nu au fost remediate deficientele pentru care s-a retras certificatul de clasificare in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. b), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unui nou certificat de clasificare pentru orice tip de structura de primire turistica si categorie de clasificare pentru structura in cauza, pana la remedierea deficientelor mentionate in actul de control prin care a fost retras certificatul de clasificare.

   (5) Autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului va publica periodic pe site-ul propriu lista cuprinzand structurile de primire turistice carora le-au fost retrase certificatele de clasificare si, respectiv, lista celor carora le-au fost restituite certificatele de clasificare. 
  (6) In perioada in care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire turistice nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa incaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective.   SECTIUNEA a 2-a
Eliberarea, retragerea si radierea licentelor de turism, respectiv eliberarea brevetelor de turism

   Art. 10.

(1) Operatorul economic poate desfasura activitati de ofertare si comercializare a serviciilor si/sau a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei numai in baza licentei de turism si, dupa caz, a anexelor la aceasta, eliberate de autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului.

   (2) Activitatile prevazute la alin. (1) se pot realiza si sub forma electronica, prin intermediul site-urilor sau on-line, numai in baza licentei de turism eliberate de autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului.

   (3) Filialele, sediile secundare/reprezentantele agentiilor de turism cu sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care isi desfasoara activitatea de ofertare si comercializare a serviciilor si pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei, trebuie sa notifice in prealabil autoritatea publica centrala responsabila in domeniul turismului in ceea ce priveste inceperea activitatii pe teritoriul Romaniei.

   (4) Notificarea va cuprinde in mod obligatoriu informatii referitoare la garantia financiara si la asigurarea de responsabilitate civila profesionala a operatorului economic. In cazul in care intervin modificari ale elementelor din notificare, agentia de turism prevazuta la alin. (3) are obligatia sa reinnoiasca notificarea in fiecare an, daca isi propune sa exercite activitate in cursul anului respectiv.

   (5) Este interzisa desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre operatorii economici fara a detine licenta de turism, cu licenta de turism retrasa sau expirata.

   Art. 11.

  (1) Licenta si brevetul de turism se elibereaza de autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, la cererea operatorului economic si, respectiv, a persoanelor fizice care solicita obtinerea brevetului de turism. 
  (2) Procedura de eliberare a licentelor si brevetelor in turism este cea reglementata de prevederile art. 4.

   Art. 12.

(1) Licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta sunt valabile pe perioada nedeterminata, pana la modificarea conditiilor si criteriilor de licentiere pentru care au fost eliberate.

   (2) In situatia in care au aparut modificari cu privire la indeplinirea conditiilor si criteriilor care au stat la baza eliberarii licentei de turism si a sediilor secundare/reprezentantelor acesteia, operatorul economic va solicita autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului eliberarea unei noi licente de turism, in termen de maximum 30 de zile de la data aparitiei modificarilor.

   (3) Operatorul economic este obligat sa solicite o noua licenta de turism inainte de expirarea valabilitatii mentionate in aceasta.

   (4) Operatorul economic este obligat sa respecte conditiile si criteriile in baza carora s-a eliberat licenta de turism si anexa/anexele la aceasta.

   (5) In cazul incetarii activitatii agentiei de turism si/sau a sediilor secundare/reprezentantelor acesteia, operatorul economic in cauza are obligatia sa solicite autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului radierea licentei de turism si/sau a anexelor la aceasta si sa restituie licenta de turism si anexa/anexele in original, prin posta cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la registratura autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului.

   Art. 13.

(1) Licenta si brevetul de turism sunt netransmisibile.

   (2) In scopul protectiei turistilor, operatorii economici care desfasoara activitati specifice agentiilor de turism au urmatoarele obligatii:

   a) sa afiseze licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta la loc vizibil si lizibil in incinta agentiei de turism si a sucursalelor/reprezentantelor/sediilor secundare ale acesteia;

   b) sa inscrie obligatoriu numarul licentei de turism pe documentele emise;

   c) sa pastreze in permanenta in sediul agentiei de turism si in sediile secundare/reprezentantele acesteia originalul licentei de turism si/sau anexa/anexele la aceasta.
  Art. 14.

(1) Licenta de turism si anexa/anexele la aceasta se retrag de catre autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, in urmatoarele situatii:

   a) ofertarea, comercializarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice fara respectarea reglementarilor legale in vigoare;

   b) atunci cand operatorul economic comunica autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, din proprie initiativa, renuntarea la desfasurarea activitatii de turism;

   c) atunci cand titularul unei licente de turism transmite licenta si/sau anexa/anexele la aceasta in scopul utilizarii de catre alt operator economic.

   (2) Titularul unei licente de turism retrase in conditiile prevazute la alin. (1) lit. c) nu mai poate desfasura activitate de turism prin agentia de turism si/sau prin sediile secundare/reprezentantele acesteia timp de 2 ani de la data retragerii.

   (3) In perioada in care licenta de turism este retrasa, operatorul economic nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa incaseze venituri din exploatarea agentiei de turism.

   (4) In situatia in care au fost remediate deficientele pentru care licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta au/a fost retrase/retrasa, operatorul economic solicita reluarea activitatii printr-o cerere scrisa adresata administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului. Restituirea licentei de turism si/sau a anexei/anexelor la aceasta se va face dupa ce personalul cu atributii de control din cadrul administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului constata remedierea deficientelor, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii scrise a solicitantului.

   (5) In situatia in care nu au fost remediate deficientele pentru care s-au/s-a retras licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unei noi licente de turism si/sau unei/unor anexe pentru agentia de turism in cauza, pana la remedierea deficientelor mentionate in actul de control prin care au/a fost retrase/retrasa licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta. 
 (6) Autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului va publica periodic pe site-ul propriu lista cuprinzand agentiile de turism carora le-au fost retrase licentele de turism si, respectiv, lista celor carora le-au fost restituite licentele de turism.   SECTIUNEA a 3-a
Sanctiuni   Art. 15. – Constituie contraventii urmatoarele fapte:

   a) desfasurarea activitatii in structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decat cea stabilita prin certificatul de clasificare;

   b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) si (3);

   c) nerespectarea conditiilor si/sau criteriilor care au stat la baza clasificarii;

   d) nerespectarea prevederilor art. 6;

   e) continuarea desfasurarii activitatii in structura de primire turistica dupa retragerea certificatului de clasificare;

   f) incasarea de venituri din exploatarea structurii de primire turistice dupa retragerea certificatului de clasificare si/sau a licentei de turism;

   g) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. (c);

   h) impiedicarea sub orice forma a persoanelor imputernicite de a-si exercita atributiile de serviciu legate de aplicarea prezentei hotarari;

   i) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2);

   j) desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre operatorii economici fara a detine licenta de turism sau prin sediile secundare/reprezentantele care nu au obtinut anexa la licenta de turism, cu licenta sau anexa/anexele la licenta de turism expirate sau retrase;

   k) desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre operatorii economici dupa retragerea licentei de turism sau a anexei/anexelor la licenta de turism;

   l) nerespectarea obiectului de activitate inscris in licenta de turism, corespunzator tipului de licenta de turism obtinut;

   m) desfasurarea de activitati turistice in alte sedii decat cele inscrise in licenta de turism si anexele la aceasta;

   n) nerespectarea conditiilor si criteriilor in baza carora s-au/s-a eliberat licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta; 
  o) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (4), art. 12 alin. (5) si art. 13 alin. (2) lit. b) si c);

   p) neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea in bune conditii a programelor turistice, conform reglementarilor in vigoare;

   q) utilizarea de autocare neclasificate;

   r) ofertarea, comercializarea sau prestarea serviciilor de cazare si alimentatie in structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare retrase sau expirate;

   s) functionarea operatorului economic fara detinerea politei de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarea sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor/pachetelor turistice, in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice achizitionate sau functionarea cu polita/politele de asigurare expirata/expirate;

   t) prezentarea de informatii nereale in materialele de promovare, in oferte sau pe paginile de internet;

   u) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) si art. 14 alin. (5).

   Art. 16.

(1) Contraventiile prevazute la art. 15 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

   a) faptele prevazute la lit. a), j) si m), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

   b) faptele prevazute la lit. b), p), q) si r), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

   c) faptele prevazute la lit. d) si t), cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei;

   d) fapta prevazuta la lit. o), cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei;

   e) faptele prevazute la lit. e), f), g), h), k), u) si s), cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei;

   f) faptele prevazute la lit. i), dupa cum urmeaza: amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functioneaza incepand cu data de 15 mai a fiecarui an, de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functioneaza incepand cu data de 1 iunie a fiecarui an, de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functioneaza la data de 15 iunie a fiecarui an si de la 40.000 lei la 50.000 lei si retragerea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice care nu functioneaza dupa data de 1 iulie a fiecarui an si pana la sfarsitul sezonului estival; 
   g) faptele prevazute la lit. l), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

   h) faptele prevazute la lit. c) si n), cu amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei.

   (2) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1).

   Art. 17. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:

   a) personalul cu atributii de control din cadrul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului pentru contraventiile prevazute la art. 15 lit. a)-e), h)-u);

   b) ofiterii si agentii de politie pentru contraventiile prevazute la art. 15 lit. g) si h);

   c) personalul desemnat din cadrul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul finantelor pentru contraventiile prevazute la art.15 lit. f).

   Art. 18. – Prevederile art. 15-17 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.   SECTIUNEA a 4-a
Dispozitii finale   Art. 19. – Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Art. 20.

(1) Conditiile si criteriile de autorizare a structurilor de primire turistice pentru eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor de turism si a brevetelor, precum si modelul declaratiei standardizate a solicitantului se stabilesc de autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului prin norme metodologice aprobate prin ordin al conducatorului acesteia, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   (2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului va emite normele metodologice de aplicare.

   Art. 21.

  (1) Certificatele de clasificare si licentele de turism eliberate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sunt valabile pe perioada inscrisa in cuprinsul acestora. La expirarea acestei perioade operatorii economici proprietari si/sau administratori de structuri de primire turistice au obligatia de a solicita eliberarea noilor certificate de clasificare/licente de turism. 
  (2) Certificatele de clasificare si licentele de turism eliberate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sunt valabile pe perioada nedeterminata, pana la modificarea conditiilor si criteriilor pentru care au fost eliberate.

   Art. 22. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 26 iunie 2009, si Hotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

   Art. 23. – Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu dispozitiile-cadru ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

   Art. 24. – Procedurile de clasificare, licentiere si brevetare prevazute de prezenta hotarare privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism pot fi indeplinite prin intermediul punctului de contact unic electronic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010. Prevederile privind utilizarea punctului de contact unic electronic se aplica dupa implinirea a 60 de zile de la operationalizarea acestuia.

   Art. 25. – In cazul in care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse in vederea clasificarii, licentierii si brevetarii, autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului va contacta autoritatile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European in cauza, prin intermediul IMI – Sistemul de informare al pietei interne, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.


  Prezenta hotarare transpune prevederile cap. II art. 8 alin. (1), cap. III art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) si (2), art. 11 alin. (1), art. 13 alin. (4) si (6) ale Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, in ceea ce priveste furnizarea de servicii turistice.   PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

                            Contrasemneaza:
–––––
Ministrul dezvoltarii regionale si turismului,
Elena Gabriela Udrea
Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Manoiu
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu


   Bucuresti, 8 decembrie 2010.

   Nr. 1.267.

 

Text legislativ, publicat la 27.12.2010, ora 13:00
Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top