Skip to main content

Autoritatea Naţională pentru Turism, în calitate de beneficiar, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Managment pentru Programul Operaţional Regional, au încheiat contractul de finanţare pentru proiectul “Asistenţă pentru Organismul Intermediar pentru Turism – Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism – în vederea implementării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 6 “Asistenţă tehnică”, Domeniul major de intervenţie 6.1 “Sprijinirea implementării, managmentului şi evaluării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013”, cod SMIS 48045.

Obiectivul proiectului este de a sprijini implementarea transparentă şi eficientă a DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional către OI Turism.

Principalele activităţi prevăzute a fi realizate în cadrul acestui proiect sunt:

– verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii cererilor de finanţare depuse de către solicitanţi, analiza proiectelor tehnice şi întocmirea contractelor de finanţare;

– verificarea dosarelor de achiziţii publice şi verificarea documentelor justificative care însoţesc cererea de prefinanţare/ rambursare;

– efectuarea vizitelor la faţa locului în etapa precontractuală, a vizitelor trimestriale de monitorizare pe teren a proiectelor aflate în implementare, a vizitelor la faţa locului pentru verificarea cererilor de rambursare şi a vizitelor de monitorizare ex post;

– verificarea rapoartelor de progres ale beneficiarului

– primirea, verificarea şi avizarea materialelor de informare şi publicitate realizate în cadrul proiectului;

– asigurarea unui cadru optim pentru desfăşurarea activităţilor direcţiei, prin achiziţionarea bunuri şi servicii;

– asigurarea informării şi publicităţii pentru proiect prin difuzarea de comunicate de presă şi aplicare de autocolante inscripţionate pe bunurile achiziţionate în cadrul proiectului.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 3.210.351, 1 lei (inclusiv TVA), din care 2.407.763,33 lei reprezentând valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare, 284.373,39 valoarea cofinanţării de la bugetul de stat, iar restul de 802.587,77 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din contribuţia beneficiarului.

Perioada de implementare a contractului este de 31 de luni, de la 1 ianuarie 2013 la 31 iulie 2015.

Persoană de contact: Gabriela Bostănescu, telefon 0372.144.076, fax 0372.144.001, e-mail gabriela.bostanescu@mturism.ro

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top