Skip to main content
Procedura privind Obtinerea Licentei de Turism
 
 
 I. Dispozitii generale
 
 Agenţia de turism este unitatea specializată care organizează, oferă şi vinde pachete de servicii turistice sau anumite componente ale acestora direct către beneficiari săi (turişti). Pentru buna funcţionare a unei agenţii de turism s-au impus anumite condiţii legale necesare certificării sale pe piaţa turistică.
  În vederea obţinerii licenţei de turism, operatorii economici care doresc să desfășoare activitatea specifică agenţiilor de turism, trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de HG nr.1267/2010 și Ordinul MDRT nr. 65/2013.
  Activitatile de ofertare si comercializare a serviciilor și/sau pachetelor turistice se pot realiza si sub forma electronica, prin intermediul site-urilor sau on-line, numai in baza licentei de turism eliberate de autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului (ANT-Serviciul Autorizare).
   Pe teritoriul României, pot functiona si obtine licenta de turism si persoanele juridice inregistrate intr-un stat membru al UE sau al SEE. Acestia in baza unei prealabile  notificării vor informa ANT, de intentia inceperii activității pe teritoriul României.
  Notificarea va cuprinde in mod obligatoriu informatii referitoare la garantia financiara si la asigurarea de responsabilitate civila profesionala a operatorului economic. In cazul in care intervin modificari ale elementelor din notificare, agentia de turism prevazuta la alin. (3) are obligatia sa reinnoiasca notificarea in fiecare an, daca isi propune sa exercite activitate in cursul anului respectiv.
 
II. Înregistrarea documentatiei – Termen de eliberare a  licentei de turism.
 
Documentatia se transmite la AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM — Serviciul Autorizare.
– Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii declaratiei standardizate insotite de documentatia completa. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de autoritatea competenta.   
     Prelungirea termenului de eliberare a licentei de turism, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
–  In cazul unei documentatii incomplete, solicitantul este informat in cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a documentatiei.
– In situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea licentei de turism, autoritatea emitenta comunica in scris in termen  motivul neacordarii acestuia.
 
III. Cerinte obligatorii
 
Agenţia de turism organizatoare/touroperataoare
– Agentul economic trebuie să aibă prevăzut în ACTELE CONSTITUTIVE și Certificatul Constatator obiectul de activitate “servicii turistice” codurile CAEN:
* 7911 Activităţi ale agenţiilor turistice
* 7912 Activităţi ale tur-operatorilor
* 7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
– capitalul social al unui operator economic organizat ca societate cu răspundere limitată, titular de licenţă de turism pentru activitatea de organizare, nu poate fi mai mic de 25.000 lei.
– Starea clădirii să fie bună şi salubră;
– Amplasarea agenţiei de turism în clădire¹: la demisol, parter, mezanin sau la etajul 1, uşor accesibilă;
– Suprafaţa agenției de turism sa fie de minimum 16 mp ** ;
– Grup sanitar propriu pentru personal sau cu acces facil;
– Personal calificat ca agent de turism care deţine certificat de absolvire a unui curs de specialitate organizat de către un furnizor de formare profesională autorizat sau documente legale care atestă dobândirea experienţei profesionale corespunzătoare în domeniu, de minim 2 ani;
– Asigurarea cu ghizi posesori ai atestatului de ghid de turism***;
– Poliţă de asigurare  sau instrument de garantare a plăţii cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau rambursarea sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor turistice, în cazul neexecutării integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice;
– Firma cu denumirea agenţiei de turism  iar în cazul amplasării acesteia în imobile cu spaţii de locuit/activităţi  economice, aplicarea unui autocolant sau a unei plăcuţe la intrarea în imobil cu denumirea agenţiei de turism
– Mobilier adecvat activităţii desfăşurate;
– Mijloace de comunicaţie: computer, fax, telefon, acces internet;
– Afişarea pe site-urile agenţiilor de turism a datelor de identificare, conform prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, a numărului brevetului de turism aparţinând persoanei care asigură conducerea operativă a agenţiei, a numărului licenţei de turism eliberată agenţiei, a numărului şi termenului de valabilitate ale poliţei de asigurare
– Suprafaţa comercială să fie folosită în exclusivitate pentru activitatea de turism²;
– Persoana care asigură conducerea operativă a agentiei de turism sau a filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanţei a acesteia trebuie să fie angajată cu contract  individual de muncă, înregistrat în registrul de evidenţă a salariaţilor**** sau copie conformă cu originalul a contractului de management, însoțită de copia conformă cu originalul a documentului care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism, trebuie să deţină cel putin unul dintre  urmatoarele 3 documente :
– certificat de absolvire a unui curs de formare managerială in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat;
– diploma de licenta/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare in domeniul turismului;
– brevet de turism specific functiei.
– certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant, precum și asociaților/acționarilor, unici sau majoritari, după caz, persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism și administratorului operatorului economic din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară sau, dacă este cazul, declarație pe propria răspundere conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că nu a săvârșit fapte și nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu este înregistrat fiscal în România.
 Agenție de turism intermediară/revanzatoare
– Agentul economic trebuie să aibă prevăzut în obiectul de activitate “servicii turistice” codurile CAEN:
* 7911 Activităţi ale agenţiilor turistice
* 7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;
– Starea clădirii să fie bună şi salubră;
– Amplasarea agenţiei de turism în clădire¹: la demisol, parter, mezanin sau la etajul 1, uşor accesibilă
– Suprafaţa agenției de turism sa fie de minimum 10 mp ** ;
– Grup sanitar propriu pentru personal sau cu acces facil;
– Personal calificat ca agent de turism care deţine certificat de absolvire a unui curs de specialitate organizat de către un furnizor de formare profesională autorizat sau documente legale care atestă dobândirea experienţei profesionale corespunzătoare în domeniu, de minim 2 ani;
– Asigurarea cu ghizi posesori ai atestatului de ghid de turism***;
– Firma cu denumirea agenţiei de turism  iar în cazul amplasării acesteia în imobile cu spaţii de locuit/activităţi  economice, aplicarea unui autocolant sau a unei plăcuţe la intrarea în imobil cu denumirea agenţiei de turism
– Mobilier adecvat activităţii desfăşurate;
– Mijloace de comunicaţie: computer, fax, telefon, acces internet;
– Afişarea pe site-urile agenţiilor de turism a datelor de identificare, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, a numărului brevetului de turism aparţinând persoanei care asigură conducerea operativă a agenţiei, a numărului licenţei de turism eliberată agenţiei, a numărului şi termenului de valabilitate ale poliţei de asigurare
– Suprafaţa comercială să fie folosită în exclusivitate pentru activitatea de turism².
– Persoana care asigură conducerea operativă a agentiei de turism sau a filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanţei a acesteia trebuie să fie angajată cu contract  individual de muncă, înregistrat în registrul de evidenţă a salariaţilor**** sau copie conformă cu originalul a contractului de management, însoțită de copia conformă cu originalul a documentului care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism, trebuie să deţină cel putin unul dintre  următoarele 3 documente :
– certificat de absolvire a unui curs de formare managerială in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat;
– diploma de licenta/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare in domeniul turismului;
–  brevet de turism specific functiei.
– certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant, precum și asociaților/acționarilor, unici sau majoritari, după caz, persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism și administratorului operatorului economic din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară sau, dacă este cazul, declarație pe propria răspundere conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că nu a săvârșit fapte și nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu este înregistrat fiscal în România.
 
Notă:
*) Doar operatorul economic care deţine agenţie de turism touroperatoare poate înfiinţa sediul secundar/reprezentanţă touroperatoare.
1) Pot fi acceptate si alte amplasamente, daca sunt situate in cladiri cu destinatie publica. Agentia de turism touroperatoare care nu are activitate de vanzare directa catre turisti poate functiona si la alte niveluri ale cladirii. Se exceptează de la această prevedere agenţiile de turism care desfăşoară activitatea doar sub formă electronică prin intermediul site-urilor sau on-line 
**) Se exceptează agenţiile de turism care desfăşoară activitatea doar sub formă electronică prin intermediul site-urilor sau on-line
***) Se aplică în cazul desfăşurării de către agenţia de turism a programelor turistice. 
****) Cu excepţia situaţiilor în care  conducerea este asigurată de unul din acţionari sau asociaţi care deţine documentele de calificare (certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, diploma de licenta/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare in domeniul turismului, brevet de turism specific functiei)
2) Pot fi acceptate, în măsura in care spatiul permite, si alte activitati, cum sunt: schimb valutar, xerox, vanzari de suveniruri, ilustrate, carti de turism, ghiduri, harti.
3) Cu excepţiile prevăzute de art. 25 din normele metodologice.
 
IV. Acordarea,  retragerea si radierea licentei de turism
1. Acordarea licentei de turism
Licenţa de turism se eliberează de către ANT ,  la cererea operatorilor economici, iar aceasta este valabilă pe perioada nedeterminată, cu exceptia situațiiLor prezentate  in prezentul articol.
In vederea obtinerii licentei de turism, operatorul economic depune urmatoarele documente:
a) declaratia standardizată dată pe propria răspundere;
b) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte activitatile autorizate a fi desfasurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzator/corespunzatoare, pentru agentia de turism respectiva, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;  
c) copia poliţei valabile de asigurare de garantare a plăţii cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau rambursării sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor şi/sau pachetelor de servicii în cazul neexecutării integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice;
d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra spaţiului în care se desfășoară activitatea agenţiei de turism;
e) certificat de cazier fiscal apartinand operatorului economic solicitant -persoana juridica, precum si asociatilor/actionarilor, unic sau majoritar, dupa caz managerului/administratorului agentiei de turism din care sa rezulte ca nu a savarsit fapte sanctionate de legile finaciare, vamale si cele care privesc disciplina financiara
f) dovada inregistrarii contractului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor (extra Revisal, vizat pentru conformitate de semnatarul declaratiei, insotita de documentul care atesta pregatirea profesionala a persoanei care asigura conducerea operativa  a agentiei de turism.

 
2. Schimbarea sediului  agentiei de turism
În vederea eliberării licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, în situaţia schimbării sediului agenţiei de turism, operatorul economic va depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, declaraţia standardizată dată pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa 6 la prezentele norme, însoţită de următoarea documentaţie:
a) certificat constatator, în original, sau copie legalizată emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte informaţii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum şi informaţii referitoare la durata de funcţionare declarată, activitatea principală, activităţile secundare, capitalul social şi activităţile autorizate;
b) licenţa de turism eliberată anterior şi anexa licenţei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, după caz, în original;
c) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte activitatile autorizate a fi desfasurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzator/corespunzatoare, pentru agentia de turism respectiva, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra spaţiului în care se desfășoară activitatea agenţiei de turism;
e) copia poliţei valabile de asigurare de garantare a plăţii cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau rambursării sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor şi/sau pachetelor de servicii în cazul neexecutării integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice

3. Înscrierera sediului secundar/reprezentantei/filialei/sucursalei
Pentru inscrierea filialei, sucursale, reprezentantei, sediului secundar al unei agentii de turism, operatorul economic va depune la sediul ANT urmatoarele documente:

a) declaratie standartizată dată pe propria răspundere;
b) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte activitatile autorizate a fi desfasurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzator/corespunzatoare, pentru agentia de turism respectiva, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;  
c) copia poliţei valabile de asigurare de garantare a plăţii cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau rambursării sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor şi/sau pachetelor de servicii în cazul neexecutării integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice;
d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra spaţiului în care se desfășoară activitatea agenţiei de turism;
e) dovada inregistrarii contractului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor (extra Revisal, vizat pentru conformitate de semnatarul declaratiei, insotita de documentul care atesta pregatirea profesionala a persoanei care asigura conducerea operativa  a agentiei de turism.
f) copie licentei de turism.
 
 
4. Schimbarea denumirii agentiei de turism
– În vederea eliberării licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursală/sediul secundar/reprezentanţa acesteia, în situaţia schimbării denumirii agenţiei de turism, operatorul economic va depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, următoarea documentaţie:
a) cerere din care să rezulte noua denumire a agenţiei de turism;
b) licenţa de turism şi, după caz, anexa licenţei de turism în original;
c) copia poliţei valabile de asigurare de garantare a plăţii cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau rambursării sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor şi/sau pachetelor de servicii în cazul neexecutării integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice
 
5. Schimbarea operatorului economic
În vederea eliberării licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanţa acesteia, în cazul schimbării titularului licenţei de turism, operatorul economic va depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului licenţa de turism eliberată anterior în original, însoţită de documentaţia prevăzută la capitolul acordare licenta de turism.
6. Radierea licenţei de turism
In cazul incetarii activitatii agentiei de turism si/sau a sediilor secundare/reprezentantelor acesteia, operatorul economic in cauza are obligatia sa solicite autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului radierea licentei de turism si/sau a anexelor la aceasta si sa restituie licenta de turism si anexa/anexele in original, prin posta cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la registratura autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului.
Documentele necesare pentru radierea agentiei de turism si, respectiv, a sediului secundar/reprezentantei acesteia sunt urmatoarele:
a) cerere;
b) licenta de turism si, respectiv, anexa licentei de turism, in original.
 Neconformarea se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei, conform art.   art.15 lit. o) din HG nr.1267/2010.
 
7. Pierderea/distrugerea licentei de turism
În vederea eliberării duplicatului licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, următoarea documentaţie:
a) cerere privind eliberarea duplicatului licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism;
b) dovada publicării în presă a pierderii licentei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar alacesteia
8. Retragerea licenţei de turism
Retragerea licentei de turism se face de către ANT, prin Directia generala control.
In situatia in care, la verificarea efectuata de reprezentantii ANT — Directia generala control  se constata ca:
a) ofertarea, comercializarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice fara respectarea reglementarilor legale in vigoare;
b) atunci cand operatorul economic comunica autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, din proprie initiativa, renuntarea la desfasurarea activitatii de turism;
LICENȚA DE TURISM ESTE NETRANSMISIBILĂ – adică nu poate fi cesionată, închiriată, utilizată de un agent economic sau persoană fizică care a avut calitatea de salariat ca manager al firmei licențiate.
c) atunci cand titularul unei licente de turism transmite licenta si/sau anexa/anexele la aceasta in scopul utilizarii de catre alt operator economic. Pe linaga masura retragerii licentei de turism, titluarul licentei  nu mai poate desfășura  activitate de turism prin agentia de turism si/sau prin sediile secundare/reprezentantele acesteia timp de 2 ani de la data retragerii.
In perioada in care licenta de turism este retrasa, operatorul economic nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa incaseze venituri din exploatarea agentiei de turism.
In situatia in care au fost remediate deficientele pentru care licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta au/a fost retrase/retrasa, operatorul economic solicita reluarea activitatii printr-o cerere scrisa adresata administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului. Restituirea licentei de turism si/sau a anexei/anexelor la aceasta se va face dupa ce personalul cu atributii de control din cadrul administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului constata remedierea deficientelor, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii scrise a solicitantului.
In situatia in care nu au fost remediate deficientele pentru care s-au/s-a retras licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unei noi licente de turism si/sau unei/unor anexe pentru agentia de turism in cauza, pana la remedierea deficientelor mentionate in actul de control prin care au/a fost retrase/retrasa licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta.

Sanctiuni coercitive prevazute de art. 16 din HG nr.1 267/2010  literele j și m sunt sanctionate cu amenda intre 10 000 si 20 000 lei.

j) desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre operatorii economici fara a detine licenta de turism sau prin sediile secundare/reprezentantele care nu au obtinut anexa la licenta de turism, cu licenta sau anexa/anexele la licenta de turism expirate sau retrase;
m) desfasurarea de activitati turistice in alte sedii decat cele inscrise in licenta de turism si anexele la aceasta.
–  Se  sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei conform  art.15 lit. o) nerespectarea art. 13 alin. 2 literele b și c:
b) sa inscrie obligatoriu numarul licentei de turism pe documentele emise;
c) sa pastreze in permanenta in sediul agentiei de turism si in sediile secundare/reprezentantele acesteia originalul licentei de turism si/sau anexa/anexele la aceasta.
– Se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei, contravențiile savășite pentru faptele  prevazute la art. 15 lit.  f),  h), k), u) s) și  u).
f) incasarea de venituri din exploatarea structurii de primire turistice dupa retragerea certificatului de clasificare si/sau a licentei de turism;
h) impiedicarea sub orice forma a persoanelor imputernicite de a-si exercita atributiile de serviciu.
k) desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre operatorii economici dupa retragerea licentei de turism sau a anexei/anexelor la licenta de turism;
s) functionarea operatorului economic fara detinerea politei de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarea sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor/pachetelor turistice, in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice achizitionate sau functionarea cu polita/politele de asigurare expirata/expirate;
u) nerespectarea prevederilor  art. 14 alin. (5). In situatia in care nu au fost remediate deficientele pentru care s-au/s-a retras licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unei noi licente de turism si/sau unei/unor anexe pentru agentia de turism in cauza, pana la remedierea deficientelor mentionate in actul de control prin care au/a fost retrase/retrasa licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta.
– Faptele prevazute la art. 15 lit. l), se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru nerespectarea obiectului de activitate inscris in licenta de turism, corespunzator tipului de licenta de turism obtinut.
Faptele prevazute la art 15 lit. n), se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei, pentru  nerespectarea conditiilor si criteriilor in baza carora s-au/s-a eliberat licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta.
 
 Autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului va publica periodic pe site-ul propriu lista cuprinzand agentiile de turism carora le-au fost retrase licentele de turism si, respectiv, lista celor carora le-au fost restituite licentele de turism.
– Faptele prevazute la art. 15 lit.  p)  si r) din HG nr.1267/2010, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, astfel:
p) neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea in bune conditii a programelor turistice, conform reglementarilor in vigoare;
q) utilizarea de autocare neclasificate.
 
Legislatie aplicabila in vigoare:
– Hotărârea de Guvern nr. 1267 din 8 decembrie 2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 22 ianuarie 2011;
– Ordinul ANT nr. 65/2013 privind   aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicata in  Monitorul Oficial nr. 353 BIS/14.06.2013.
 
Mentiune: Toate celelalte acte normative care reglementau obtinerea licentei de turism au fost abrogate.
 
Actualizat, 20.11.2019
Jurist titular, Mihai Dănăilă – Biroul de Consultanță Master Business
 
BIROU DE CONSULTANȚĂ MASTER BUSINESS, OBȚINE LICENȚE DE TURISM – DISPONIBILITATE SI MOBILITATE ÎN TOATA TARA, 

Întocmim documentatii si obtinem LICENTE DE TURISM

Serviciul constă în întocmirea documentatei si obtinerea Licentei de turism pentru următoarele tipuri de AGENTII DE TURISM.

– Agentie de turism organizatoare

– Agentie de turism intermediara

– Agentie de turism on-line

– Sediu Secundar touroperatoare.

– Reprezentanta touroperatoare.

Denumire serviciu – Onorariu.

Intocmirea documentatei, transmitere, inregistrare dosar si obtinere – Licenta de turism agentie touroperatoare: 400 RON.

Intocmirea documentatiei, transmitere, inregistrare documentatie, si obtinere – Licenta de turism agentie detailista: 400 RON.

Intocmirea documentatiei, transmitere, inregistrare cerere si obtinere – sediu secundar/reprezentanta touroperatoare: 300 RON.

– Disponibilitate si mobilitate in toata tara.

Sediu de contact și corespondență poștală/curier rapid: Pentru a evita neplăcerile cauzate de pierdere documente, întârziere, nu vă recomandăm expedieri cu firma Urgent Cargus.

Municipiul Brașov, Bulevardul Griviței nr. 91,  Parter

Tel. 0722 910422, 0268 420905, 0741 657495

Adresă pentru comunicare electronică: contact@juristnet.ro; contact@romaniaturistica.ro

http://www.juristnet.ro

http://www.romaniaturistica.ro

 

Obtinem Asigurări pentru Agențiile de Turism

Biroul de Consultanță Master Business, facilitează obținerea și încheierea poliței de asigurare necesară funcționării agențiilor de turism, respectiv obținerii licenței de turism de la A.N.T.

Pentru afacerea ta deschiderea agenției de turism a devenit un calvar, polița de asigurare reprezintă un obstacol ? nu îți mai face probleme.

Noi am găsit soluția! Vino la noi și programează-te la ședința de consultanță, împreună vom planifica pași de parcurs, iar în final vei ieși învingător.

Facilităm încheierea poliței de asigurare de garantare a plății cheltuielilor de repatriere a turiștilor și/sau rambursării sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii în cazul neexecutării integrale sau parțiale a serviciilor de tip pachete turistice.

Poliță de asigurare agenție de turism touroperatoare – perioada de valabilitate 12 luni

 

Biroul de Consultanță Master Business by partener RomaniaTuristica.ro

Sediu de contact:

Mun. Brasov, Bulevardul Griviței nr. 91, Parter, județul Brașov

Tel. 0722 910422, 0741 657495, 0268 420905

Adresă pentru comunicare electronică: contact@juristnet.ro; contact@romaniaturistica.ro

http://www.juristnet.ro

http://www.romaniaturistica.ro

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top