Skip to main content

 

Certificatul de clasificare.

 

Unitățile de primire turistice vor fi supuse unui regim sever, anevoios și de durată privind introducerea în circuitul turistic și obținerea certificatului de clasificare.

În lumina actului normativ așa cum a fost conceput, operatorul economic are obligația să solicite clasificarea structurii turistice cu 30 de zile, înainte de-a deschide unitatea turistică, în această perioadă i se interzice cu desăvârșire până la eliberarea autorizației provizorie de funcționare să funcționeze.

În vederea obținerii certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, solicitantul depune la sediul instituţiei publice responsabile în domeniul turismului (ANT) cererea standardizată însoţită de documentaţia completă. Cererea solicitantului urmând a fi analizată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii însoţite de documentaţia completă.

În cazul, în care se constată că documentaţia este incompletă, solicitantul urmează a fi notificat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, aducându-i-se la cunoștință, că dacă în termen de 6 luni nu se conformează, cererea și documentația sa, urmează a fi clasată.

Potrivit noilor prevederi, autoritatea națională pentru turism, în cazul în care consideră necesar, poate solicita operatorului economic și alte documente suplimentare justificative.

Dacă documentația depusă de solicitant este completă, urmează a se elibera o autorizație  provizorie de funcționare care va avea valabilitate de 90 de zile, în acest termen, ministerul va numi o comisie care va efectua verificarea la fața locului (la adresa  punctului de lucru, unde se efectuează serviciile de turism, supuse procedurii de autorizare) a agentului economic. Autorizația provizorie de funcționare emisă, dă dreptul operatorului economic să funcţioneze până la data verificării la faţa locului a criteriilor de clasificare, dar nu mai mult de 90 de zile.

În termen de 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei provizorie de funcţionare, personalul de specialitate din cadrul autorităţii, constituită într-o comisie are obligaţia de a verifica structura de primire turistică şi de a întocmi o notă de clasificare.

Comisia numită, în prezența reprezentantului legal al agentului economic efectuează la fața locului verificarea privind tipul si categoria de clasificare la care se încadrează efectiv structura de primire turistică care face obiectul inspecţiei.

Constatările rezultate cu ocazia efectuării inspecției, se consemnează într-o notă de verificare, denumită NOTĂ de CLASIFICARE, care va fi întocmită în 3 (trei) exemplare, din care unul se înmânează reprezentantului legal. În funcție de calificativul obținut, urmare a evaluării efectuată de comisie, unitatea turistică urmează a primi certificatul de clasificare în termen de 15 zile de la data întocmirii notei de clasificare.

Astfel, conform schemei prezentată în actul normativ, situația privind clasificare se prezintă în felul următor:

– autorizația provizorie de funcționare se emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației.

– în termen de 90 de zile de la data eliberării autorizației de funcționare se efectuează evaluarea la fața locului.

– în termen de 15 zile de la emiterea notei de clasificare, urmare a inspecției efectuată da fața locului, urmează a se emite certificatul de clasificare.

Practic, dacă documentația dvs este completă şi totul decurge normal și nu apar situații de genul celor care au fost invocate în ultimii 20 de ani. Ex: schimbarea guvernului, modificarea titulaturii autorităţii centrale, numirea conducătorului autorităţii centrale, epuizarea stocului de formulare, lipsa fondurilor, puteţi spune că în termen de 135 de zile (aproximativ 5 luni ) veţi intra în posesia mult râvnitului certificat de clasificare.

Dacă unitatea supusă evaluării, îndeplinește în parte condiţiile și criteriile obligatorii, solicitate se pot propune în mod excepțional o serie de compensări privind standardul dotărilor şi serviciilor care le poate asigura solicitantul, în vederea obţinerii tipului de categorie de clasificare dorit.

De precizat că compensările propuse de comisie, vor fi analizate sub aspectul oportunităţii şi aprobate de conducătorul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului. Dotările şi serviciile care constituie compensări se consemnează în nota de clasificare şi se menţionează în mod distinct în fişa anexă a certificatului de clasificare.

În situația în care agentul economic supus procesului de evaluare, nu îndeplineşte cel puțin condițiile și criteriile pentru categoria minimă, (adică cel puțin 1 stea, indifernet de tipul de structura) unitatea in cauză nu este clasificată, aceasta pierde dreptul de-a presta servicii de cazare și/sau alimentație publică. Totodată organul emitent va dispune restituirea autorizatiei de functionare provizorie.

O altă noutate o constituie obligativitatea unităților de alimentație publică de tip restaurante, baruri, fast-fooduri, cofetării, patiserii, situate în stațiuni turistice atestate de interes național sau local, privind introducerea în circuitul turistic şi obținerea certificatului de clasificare.

O altă obligativitate în ce priveste structurile de alimentație publică, o constiutie accea că toate unitățile de cazare care au componenta structura de alimentație publică, trebuie să solicite introducerea si clasificarea unității în cauză.

Unitățile turistice cu funcțiuni de alimentație publică care nu se sunt situate in localități cu statut de stațiune, nu au obligativitatea să se clasifice.

Sa reglementat în mod clar si fară echivoc, situația construcțiilor care vor avea destinație de structuri turistice aflate încă din faza de proiectare, să respecte criteriile de clasificare, prin obținerea avizului de specialitate asupra documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului. Aceasta obligativitate extinzându-se și în cazul construcţiilor noi, construcţiilor existente pentru care se solicită introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul structurilor de primire turistice supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora.

Legiuitorul a reglementat, clar situația unităților aflate în afara legii.

Astfel, este interzisă funcţionarea structurilor de primire turistice fără autorizaţie provizorie de funcţionare, fără certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin anexa certificatului de clasificare.

În perioada în care certificatul de clasificare este retras/expirat sau autorizaţia provizorie de funcţionare şi-a încetat valabilitatea, operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice nu are dreptul să:

a)desfăşoare activităţi turistice în cadrul structurii de primire turistice în cauză;

b)să încaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective.

Licenta de turism

În  privinţa termenelor de eliberare a licenţelor de turism și brevetelor de turism, perioada nu este afectată, rămânănd in vigoare termenul de 30 de zile.

În privința licentei de turism, se fac o serie de precizări. Astfel, pe teritoriul României, operatorii economici pot desfăşura activităţi de ofertare şi comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice, inclusiv prin intermediul reţelelor şi instrumentelor electronice de comunicaţie total sau parţial informatizate, site-uri sau altele asemenea, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind comerţul electronic, numai în baza licenţei de turism şi/sau, după caz, a anexei la aceasta, eliberate de instituţia publică responsabilă în domeniul turismului.

În cazul prestării de servicii turistice în regim transfrontalier, operatorii economici stabiliţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European îşi pot desfăşura activitatea specifică agenţiilor de turism în baza autorizaţiei/licenţei sau documentelor echivalente emise de statul membru de origine, informând instituţia publică responsabilă în domeniul turismului privind desfăşurarea de activităţi pe teritoriul României. Prestarea în regim transfrontalier este determinată de caracterul temporar şi ocazional al prestării, fiind stabilit în special în funcţie de: durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea prestării.

Este interzisă desfăşurarea de activităţi specifice agenţiilor de turism de către operatorii economici fără a deţine licenţă de turism şi, după caz, anexă la licenţa de turism.

Este interzisă desfăşurarea de activităţi turistice specifice agenţiilor de turism de către operatorii economici cu licenţa de turism expirată sau fără deţinerea poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/ pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism.

Agenţiile de turism vor avea obligaţia să înscrie numărul licenţei de turism şi al poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism, pe documentele emise, materialele de promovare şi pe propriile pagini de internet.

Brevetul de turism

În privinţa Brevetului de turism, se revine la normele anterioare, mandatului Udrea, în sensul în care solicitanţi vor putea primi brevetul de turism, dacă  îndepinesc una din următoarele cerinţe.

  • absolvent curs de master în turism

  • titlul de doctor în turism

  • sau lucrătorul din turism care are vechime de minim 5 ani.

26.04.2013, ora 10:15

Dacă dorești să îți exprimi părerea ta despre deficiențele din domeniu, este necesar să creezi un simplu cont de tip utilizator.

Ai ajuns la fix, contul tău e ca și facut, dă click aici

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top