Skip to main content

Vezi: MODEL DE CONTRACT DE CONSULTANȚĂ ȘI PRESTĂRII SERVICII pentru obținerea de autorizații/avize în domeniul turismului.

Nr. ……. data ………………

Prezentele Servicii sunt prestate de Biroul de Consultanta Master Business, iar prevederile contractului trebuiesc tratate ca atare.
 

PROFESIONALISM, TRANSPARENȚĂ, SERIOZITATE,  PROMPTITUDINE! 

I. Părțile Contractante

Între:

Art. 1.1.  MASTER BUSINESS S.R.L., persoană juridică română de drept privat, constituită în temeiul legii nr. 31/1990, cu sediul social în România, Municipiul Braşov, B-dul Griviţei nr. 91, Ap. 1, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, sub nr J08/2678/2007, CUI 22514959, CSV. 3 000 Ron, Cont IBAN RO54BRDE080SV44755620800, deschis la Banca Română de Dezvoltare, Agenţia Onix-Braşov, Tel-fax 0268.420905, Fax online 0368.815650, Tel GSM. 0722.910.422, 0741.657.495, e-mail: consultantlegis@yahoo.com și contact@juristnet.ro, reprezentată legal prin administrator, de către Dl. DĂNĂILĂ MIHAI, în calitate de Prestator de servicii profesioniste de tip consultanță, denumit în continuare Consultant

si

Art. 1.2. ……………………………………..comerciant/persoană juridică română de drept privat, Înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul…………………… sub nr. J……./……/….. CUI: ………., cu sediul social în localitatea: ……………., Str. ……………….. nr…….., Bloc ……… Ap….., Judetul …….., România, reprezentată legal prin ………………………., de către ……………………………………….. în calitate de Beneficiar.

II. Obiectul contractului

Art. 2.1. Prin încheierea prezentului contract Consultantul își asumă obligația de a asigura următoarele servicii către Beneficiar, cu privire la:

a) Constituirea  comerciantului, (P.F.A.; Î.I.; Î.F.), sau una din formele societăților comerciale: (S.R.L.; S.A.; S.N.C.; S.C.A.; S.C.S.), cu obiect de activitate specific unităților de primire turistică/agentiilor de turism în conformitate cu obiectele de activitate prevăzute de Cod CAEN Rev 2 (hoteluri, vile, pensiuni, cabane, restaurante, baruri, cluburi, etc).

b) Oferirea de consultanță de specialitate la un standard de performanță ridicat privind încadrarea imobilului ca structura de turism, tipul de unitate și confort cât și îndrumări cu caracter de recomandare, pe toată durata procedurii de preclasificare și clasificare. Acest tip de consultanță este valabil în următoarele situații: toată durata construrii imobilului cu destinație structură de turism; schimbare de destinație; modernizare structură de turism, extindere unitate turistică; alte situații.

c) Obținerea certificatului de clasificare, în vederea desfășurării de activității ca structură de primire turistică cu funcțiune de cazare, după caz de alimentație publica, respectiv:

  • Evaluarea unității din punct de vedere al confortului și tipului de structură;

  • Întocmirea documentației de specialitate;

  • Transmiterea și inregistrarea dosarului la structura de turism;

  • Obținerea certificatului de clasificare de turism.

d) Obținerea avizului de specialitate pentru construcții și amenajari turistice, emis de A.N.T.

e) Obtinerea licenței de turism pentru agenție de touroperatoare/detailistă-onorariu 400 Ron.

f) Îndrumare și consultanță de specialitate (privind legislatia cu privire la mediu, sănătatea populației-sanepid, sanitar-veterinară, protecția muncii, PSI, etc) în vederea obținerii avizelor de specialitate enumerate în cuprinsul certificatului de urbanism, dacă beneficiarul solicită în mod expres, acest serviciu.

Notă : Beneficiarul poate opta pentru unul sau toate serviciile enumerate în prezentul articol, tariful perceput fiind, în funcție de tipul de serviciu solicitat, conform literelor de mai sus (a, b, c, d, e).

Ex. În situația, prestării serviciului care are ca obiect obținerea certificatului de clasificare, onorariul perceput este între  200 lei și 400 lei, așa cum este reglementat serviciul și onorariul de la art. 2.1. lit. (c) cu trimitere la art. 3.2. liniuța a treia la prezentul contract. Termenul de obținere, conform normelor  în  vigoare, este de 30 de zile de la înregistrarea documentației la A.N.T.

Art. 2.2. Consultantul de servicii nu are competență, nici obligația de a efectua documentațiile tehnice care trebuiesc întocmite/realizate pentru anumite instituții, de tipul memorii: tehnice, cadastru, arhitectură, rezistență, scenarii PSI; planșe, schițe, lucrări topo etc.  Deasemenea acesta nu poartă răspunderea pentru refuzul instituției publice emitente a avizului/autorizatiei, datorat lipsei documentației tehnice sau defectuozității întocmirii acesteia.

Răspunderea aparținând, exclusiv proiectantului, arhitectului, inginerului de rezistenta, verificatorului sau scenaristului PSI cu care beneficiarul trebuie să încheie contract în acest sens. La cererea Beneficiarului însă, Consultantul de servicii va indica Beneficiarului pașii care trebuie să îî urmeze și cui trebuie să-i se adrese pentru întocmirea documentațiilor sus-menționate.

Art. 2.3. Serviciile de consultanță vor fi prestate la capacitate şi eficienţă maximă în termenul prevăzut în acest contract.

III. Prețul contractului

Art. 3.1. Sub condiția îndeplinirii obligațiilor sale contractuale, Beneficiarul se obligă să plătească consultantului remunerația cuvenită, în conformitate cu dispozițiile contractuale și documentele financiar-contabile. În schimb, consultantul asigură servicii în legătură cu obținerea certificatului de clasificare și avizului de specialitate emis de A.N.T, după caz alte lucrări atribuite de Beneficiar.

Art. 3.2. Prețul convenit pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, plătibil consultantului de către beneficiar, în baza facturilor fiscale emise de Consultant și acceptate prin semnare și ștampilare de Beneficiar, este defalcat după cum urmează:

– 300 (treisute) lei pentru consultanță privind constituirea comerciantului (P.F.A.; Î.I.; Î.F.), una din formele societăților comerciale: (S.R.L.; S.A.; S.N.C.; S.C.A.; S.C.S.) cu obiect de activitate specfic unităților de primire turistice cu funcțiune de cazare și/sau alimentație publică, servicii identificate la art. 2.1. lit. (a).

Vezi, Nota de la articolul 3.6.

– 300 (treisute) lei pentru consultanță și îndrumarea de specialitate în vederea clasificării unități turistice, servicii identificate la art. 2.1. lit. (b). Onorariul va fi perceput odată cu semnarea contractului, moment în care prevederile prezentului contract întră în vigoare.

Vezi, Nota de la articolul 3.6.

– Între 200 (douăsute) și 400 (patrusute) lei  (vezi lista tarifelor practicate) pentru obtinerea certificatului de clasificare, servicii identificate la art. 2.1. lit. (c). Consultantul va percepe cu titlul de avans, reprezentând 50 % din prețul lucrării la momentul întocmirii dosarului necesar procedurii de clasificare și predării beneficiarului a dovezii, privind depunerea dosarului la AN.T. iar diferența de onorariu va fi achitată la momentul predării beneficiarului a certificatului de clasificare, în original, în baza unui proces-verbal de predare-primire.

Vezi, Nota de la articolul  3.6.

– 300 (treisute) lei pentru obținerea avizului de specialitate pentru construcții și amenajări turistice, servicii identificate la art. 2.1. lit. (d). Consultantul va percepe cu titlul de avans 50 % din prețul lucrării în situația demarării documentației de avizare, iar diferența de onorariu fiind achitată la momentul  predării beneficiarului a avizului de specialitate în original, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

Vezi, Nota de la articolul 3.6.

Art. 3.3. La cererea expresă a beneficiarului se vor efectua diligențele necesare în vederea obținerii avizelor emise de autoritățile competente solicitate în certificatul de urbanism, în vederea obținerii autorizației de construire/schimbare destinație din locuință în structura de primire turistică.

Art. 3.4. Costul per aviz/autorizație este de 400 (patrusute) lei, iar în acest caz se va încheia în forma scrisă, un act adițional care va cuprinde suma de 400 (patrusute) lei X nr. avizelor prevăzut în certificatul de urbanism și consimțit de beneficiar, servicii identificate la art. 2.1. lit. (f).

În acest caz, Consultantul va percepe cu titlul de avans 50 % din prețul lucrării, în situația demarării documentației de avizare/autorizare de funcționare, diferența de onorariu fiind achitată la momentul obținerii tuturor avizelor de specialitate specificate în Certificatul de urbanism, prin predarea în original, acestora beneficiarului.

Art. 3.5. Părțile contractante pot conveni ca consultantul să se ocupe de obținerea autorizațiilor de funcționare emise de autoritățile competente în vederea desfășurării de activități și/sau servicii economice de piață, tariful perceput de consultant și modul de perfectare a înțelegerii fiind același cu pct.3.4.

Art. 3.6. Neplata la termen a onorariul și cheltuielilor rambursabile au drept consecinţă suspendarea continuării lucrărilor/serviciilor până la achitarea lor integrală de către beneficiar, conform facturii emise și decontului prezentat, însotit de documente justificative.

Notă: În situția în care sunt mai mulți beneficiari, iar contractul va fi încheiat printr-o structură de reprezentare și promovare a turismului zonal, local sau un grup de reprezentare rural, se vor aplica reduceri consistente, iar numărul și denumirea beneficiarilor vor fi enumerați în cadrul unei anexe, parte integrantă a contractului.

Ex. Dacă, Asociația Pensiunilor din Transilvania, dorește obținerea certificatelor de clasificare pentru toate pensiunile membre, se va percepe un onorariu de doar 200 lei per unitate/pensiune turistică – agroturistică.

IV. Regimul cheltuielilor

Art. 4.1. Cheltuielile cu privire la multiplicarea documentației, taxele aferente emiterii avizelor / autorizațiilor vor fi suportate de către beneficiar, iar dacă acestea au fost avansate de către consultant vor fi decontate de beneficiar pe bază de documente justificative.

Art. 4.2. Alte cheltuieli neprevăzute care apar pe perioada derulării prezentului contract vor fi decontate de beneficiar numai pe bază de documente justificative și pot fi efectuate numai cu aprobarea scrisă, prealabilă a beneficiarului.

V. Durata contractului

Art. 5.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă nedeterminată, încetându-și valabilitatea la data îndeplinirii obiectului său, prin obținerea certificatului de clasificare pentru beneficiar, iar în caz că beneficiarul optează pentru obținerea altor documente/servicii de specialitate se va prelungi în conformitate cu cerinta în cauză și reglementat numai prin act adițional .

Art. 5.2. Prezentul contract poate inceta înainte de termen în următoarele condiții:

– Prin denuntare unilaterală din partea Beneficiarului, cu o notificare scrisă prealabilă, de cel puțin 15 zile calendaristice ;

– Prin denunțare unilaterală din partea Consultantului, cu o notificare scrisă prealabilă, de cel puțin 15 zile calendaristice ;

– Prin acordul ambelor părți;

VI. Caracterul confidențial al contractului

Art. 6.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

a) să facă cunoscut prezentul contract sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afară de acele persoane implicate în îndeplinirea prezentului contract;

b) să utilizeze informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a prezentului contract în alt scop decât acela de a-și indeplini obligațiile contractuale.

Art. 6.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea prezentului contract se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii acestuia.

Art. 6.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract, dacă:

a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

VII. Responsabilitățile consultantului

Art. 7.1. Consultantul are obligația de a presta serviciile, prevăzute în prezentul contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fiind considerat prestator de servicii profesioniste.

Art. 7.2. Consultantul își asumă obligația de a asigura servicii de specialitate în legătură cu obținerea avizelor care stau la baza emiterii certificatului de clasificare.

Art. 7.3. Consultantul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a-și asigura propriile resurse umane și logistice.

Art. 7.4. Pe durata derulării contractului, consultantul are obligația de a informa beneficiarul despre apariția situațiilor deosebite cu privire la intârzierea sau neîndeplinirea contractului la termenele sau în condițiile stabilite.

Art. 7.5. Consultantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată, este răspunzător atât de oportunitatea și legalitatea tuturor operațiunilor, formalităților și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata prezentului contract.

Art. 7.6. Consultantul care a primit mandate de reprezentare are obligația de a depune toate diligențele pentru apărarea intereselor încredințate, până la finalizarea lucrări /lucrărilor.

VIII. Responsabilitățile beneficiarului

Art. 8.1. Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția consultantului orice document și/sau informații pe care acesta le-a cerut în vederea întocmirii, completării unei documentații și pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea la timp si cu eficiență maximă a prezentului contract.

Art. 8.2. În baza prezentului contract, beneficiarul va emite mandate de reprezentare în funcție de necesitățile apărute.

Art. 8.3. Beneficiarul are obligatia de a plati sumele stabilite și facturate, în temeiul contractului, în cuantumul și la termenele arătate in contract si pe documentele financiar-contabile.

IX. Verificări

Art. 9.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica, în orice mod felul în care consultantul își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract.

Art. 9.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentului contract. Beneficiarul are obligația de a notifica în scris consultantului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

X. Asigurarea serviciilor

Art. 10. Consultantul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la formularea de către beneficiar a solicitării de consultanță și reprezentare sau, în cazul solicitărilor de reprezentare, din momentul emiterii mandatului de reprezentare.

XI. Modalități de plată

Art. 11. Beneficiarul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de cel mult 5 de zile de la acceptarea facturii emisă de Consultant, numai dacă serviciile contractate pe fiecare etapă, în baza acestui contract au fost realizate corespunzător de către Consultant. Plata se face în Contul IBAN RO54BRDE080SV44755620800, deschis la Banca Română de Dezvoltare, Agenţia Onix-Braşov pe numele Consultantului. Dovada plății se va face cu ordinul de plata vizat de banca platitoare și cu un extras de cont al băncii Beneficiarului din care să rezulte debitarea contului sau cu sumele reprezentând pretul contractului, destinatarul acestor sume fiind Consultantul sau prin numerar la sediul societății.

XII. Amendamente

Art. 12. Modificarea prezentului contract se face numai în scris, cu acordul părților contractante, materializat prin act adițional care va deveni parte integrantă a prezentului contract.

XIII. Penalități și daune-interese

Art. 13.1. În situația în care, din cauza neprezentării la termene, consultantul nu reușeste să își îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul contract, beneficiarul are dreptul de a-i imputa contravaloarea lucrări.

Art.13.2. Neplata facturii scadente la împlinirea termenului de 5 zile de la acceptarea la plata a facturii, atrage după sine penalități de 0,1%/zi din valoarea sumei scadente, cuantumul penalităților de întărziere neputând depăși suma datorată.

XIV. Rezilierea contractului

Art. 14.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

Art. 14.2. Consultantul își rezervă dreptul de a renunța unilateral la prezentul contract în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară.

Art. 14.3. În cazul prevăzut la pct. 14.2 consultantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din prezentul contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia. Renunțarea unilaterală a beneficiarului nu constituie cauza de exonerare pentru plata onorariului cuvenit, pentru serviciile prestate, precum și pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în legătura și cu interesul lucrării.

XV. Forța majoră

Art. 15.1. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioadă în care acesta acționează.

Art. 15.2. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art. 15.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art. 15.4. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

XVI. Soluționarea litigiilor

Art. 16.1. Consultantul și Beneficiarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract.

Art. 16.2. Dacă beneficiarul și consultantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

XVII. Limba care guvernează contractul

Art. 17. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

XVIII. Comunicări

Art. 18.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.

Art. 18.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. 18.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

XIX.  Legea aplicabilă contractului

Art. 19.1. Prezentul contract va fi interpretat conform legislației comerciale din România.

Art. 19.2. Încheiat astăzi, ……../………./2019, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru Consultant.

  Prezentul contract a fost redactat cu caractere 12 Times New Roman, utilizându-se paragrafe cu spațiu de 1, 5 coloană, pentru a fi ușor de citit. Prin utilizarea acestui tip de redactare, beneficiarul nu poate invoca faptul că nu a putut lectura integral conținutul, întinderea și interpretarea clauzelor prezentului contract.
 

Consultant,                                                                                                    Beneficiar,

MASTER BUSINESS S.R.L.                                                                             ………………………………….

prin reprezentant legal                                                                                     prin reprezentant legal

DĂNĂILĂ  MIHAI                                                                                                 …………………………….

semnătură și parafă                                                                                         semnătură și parafă

 

PROFESIONALISM, TRANSPARENȚĂ, SERIOZITATE și PROMPTITUDINE! 

 *** În funcție de particularitățile lucrării încredințate și volumul de lucru, contractul poate fi adaptat, iar tarifele pot fi negociate sau pot suferi modificări prin acordarea de reduceri.

 Model de contract publicat la data de 21.06.2016

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top