Skip to main content
În Monitorul Oficial nr. 353 bis/14.06.2013 au fost publicate  Normele metodologice, reglementate prin Ordinul MDRT nr. 65/2013 elaborate in conformitate cu prevederile  Hotărârii de Guvernului nr.1267/2010.
I. Dispozitii genereale
  Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate si organizare, se clasifica in functie de caracteristicile constructive, de calitatea dotarilor si a serviciilor prestate.
   Serviciile de cazare si alimentatie publica se asigura numai in structuri de primire turistice clasificate.
 
II. Tipuri de unitati turistice
În categoria structurilor de primire turistice clasificate, intra orice constructii si amenajari destinate, prin proiectare si executie, cazarii sau servirii mesei pentru turisti, impreuna cu serviciile specifice aferente.
a) structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica sunt următoarele:
– hoteluri,
– hoteluri-apartament;
– moteluri;
– hosteluri;
– vile turistice;
– cabane turistice;
–  bungalowuri;
– sate de vacanta;

–  popasuri turistice; 
–  campinguri;

–  căsuțe tip campinguri
– apartamente sau camere de inchiriat in locuinte familiale ori in cladiri cu alta destinatie,
– nave fluviale si maritime,
– pensiuni turistice si pensiuni agroturistice.
b) structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica sunt urmatoarele:
– unitati de alimentatie din incinta structurilor de primire cu functiuni de cazare;
– unitati de alimentatie publica situate in municipii si in statiuni turistice.

* Restaurante, baruri si fast-fooduri

   Actul juridic care sta la baza functionarii legale a unei structuri de primire turistica cu functiuni de cazare si/sau alimentatie publica, inscrisa in circuitul turistic este denumit Certificat de clasificare si este eliberat de catre Autoritatea Nationala pentru Turism. 
  
III. Procedura si termene procesare eliberare certificat clasificare
 Pentru obţinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice depun, înainte de darea lor în folosinţă, la sediul autorităţii administraţiei publice centrale   responsabile în domeniul turismului,
a) cerere standardizată dată pe proprie răspundere

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și alte asemenea – copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță, etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de cazare și/sau alimentație publică și documentul din care să rezulte dreptul de administrare (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosință) a structurii(lor) de primire turistică(e) precum și adresa unității(lor) respectivă(e);

Pentru unitatile de primire turistica cu functiuni de cazare,  in actele constitutive si certificatele constatatoare, trebuie să se regasească  urmatoarele coduri CAEN:

– 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare;

– 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

– 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

– 5590 Alte servicii de cazare

Pentru unitatile de primire turistica cu functiuni de alimentatie  publica, urmatoarele coduri CAEN:

– 5610 Restaurante

– 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a

– 5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;
d) fişă standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;
e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcționării structurii de primire turistice (conducere operativă, șef recepție cazare și/sau șef producție și servire pentru unitățile de alimentație publică, după caz) și a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la fața locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare;
f) copia avizului de specialitate emis conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului de instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului asupra documentaţiilor tehnice privind amplasamentul, conformarea și funcționalitatea construcţiilor noi cu destinație turistică sau pentru documentaţiile tehnice privind amplasamentul, conformarea și funcționalitatea construcţiilor existente în circuitul turistic supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora sau în cazul construcțiilor existente ce urmează a fi modificate structural şi funcţional în scopul primirii unei functionalități cu profil turistic, după caz.
 
 Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii declaratiei standardizate insotite de documentatia completa.  Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de autoritatea competenta.   

   In cazul unei documentatii incomplete, solicitantul este informat in cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a documentatiei.

– In situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea certificatului de clasificare, autoritatea emitenta comunica in scris in termen  motivul neacordarii acestuia. În cazul unei documentații incomplete, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației
Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentația nu este completată, aceasta se clasează.

Potrivit noilor prevederi, Autoritatea națională pentru turism, în cazul în care consideră necesar, poate solicita operatorului economic și alte documente suplimentare justificative.

AUTORIZATIE PROVIZORIE DE FUNCTIONARE

Dacă documentația depusă de solicitant este completă, urmează a se elibera o autorizație  provizorie de funcționare care va avea valabilitate de 90 de zile, în acest termen, ministerul va numi o comisie care va efectua verificarea la fața locului (la adresa  punctului de lucru, unde se efectuează serviciile de turism, supuse procedurii de autorizare) a agentului economic. Autorizația provizorie de funcționare emisă, dă dreptul operatorului economic să funcţioneze până la data verificării la faţa locului a criteriilor de clasificare, dar nu mai mult de 90 de zile.

În termen de 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei provizorie de funcţionare, personalul de specialitate din cadrul autorităţii, constituită într-o comisie are obligaţia de a verifica structura de primire turistică şi de a întocmi o notă de clasificare.

Comisia numită, în prezența reprezentantului legal al agentului economic efectuează la fața locului verificarea privind tipul si categoria de clasificare la care se încadrează efectiv structura de primire turistică care face obiectul inspecţiei.

Constatările rezultate cu ocazia efectuării inspecției, se consemnează într-o notă de verificare, denumită NOTĂ de CLASIFICARE, care va fi întocmită în 3 (trei) exemplare, din care unul se înmânează reprezentantului legal. În funcție de calificativul obținut, urmare a evaluării efectuată de comisie, unitatea turistică urmează a primi certificatul de clasificare în termen de 15 zile de la data întocmirii notei de clasificare.

Astfel, conform schemei prezentată în actul normativ, situația privind clasificare se prezintă în felul următor:

– autorizația provizorie de funcționare se emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației.

– în termen de 90 de zile de la data eliberării autorizației de funcționare se efectuează evaluarea la fața locului.

– în termen de 15 zile de la emiterea notei de clasificare, urmare a inspecției efectuată da fața locului, urmează a se emite certificatul de clasificare.

Practic, dacă documentația dvs este completă şi totul decurge normal și nu apar situații de genul celor care au fost invocate în ultimii 20 de ani. Ex: schimbarea guvernului, modificarea titulaturii autorităţii centrale, numirea conducătorului autorităţii centrale, epuizarea stocului de formulare, lipsa fondurilor, puteţi spune că în termen de 135 de zile (aproximativ 5 luni ) veţi intra în posesia mult râvnitului certificat de clasificare.

Dacă unitatea supusă evaluării, îndeplinește în parte condiţiile și criteriile obligatorii, solicitate se pot propune în mod excepțional o serie de compensări privind standardul dotărilor şi serviciilor care le poate asigura solicitantul, în vederea obţinerii tipului de categorie de clasificare dorit.

De precizat că compensările propuse de comisie, vor fi analizate sub aspectul oportunităţii şi aprobate de conducătorul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului. Dotările şi serviciile care constituie compensări se consemnează în nota de clasificare şi se menţionează în mod distinct în fişa anexă a certificatului de clasificare.

În situația în care agentul economic supus procesului de evaluare, nu îndeplineşte cel puțin condițiile și criteriile pentru categoria minimă, (adică cel puțin 1 stea, indifernet de tipul de structura) unitatea in cauză nu este clasificată, aceasta pierde dreptul de-a presta servicii de cazare și/sau alimentație publică. Totodată organul emitent va dispune restituirea autorizatiei de functionare provizorie.

O altă noutate o constituie obligativitatea unităților de alimentație publică de tip restaurante, baruri, fast-fooduri, cofetării, patiserii, situate în stațiuni turistice atestate de interes național sau local, privind introducerea în circuitul turistic şi obținerea certificatului de clasificare.

O altă obligativitate în ce priveste structurile de alimentație publică, o constiutie accea că toate unitățile de cazare care au componenta structura de alimentație publică, trebuie să solicite introducerea si clasificarea unității în cauză.

Unitățile turistice cu funcțiuni de alimentație publică care nu se sunt situate in localități cu statut de stațiune, nu au obligativitatea să se clasifice.

Sa reglementat în mod clar si fară echivoc, situația construcțiilor care vor avea destinație de structuri turistice aflate încă din faza de proiectare, să respecte criteriile de clasificare, prin obținerea avizului de specialitate asupra documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului. Aceasta obligativitate extinzându-se și în cazul construcţiilor noi, construcţiilor existente pentru care se solicită introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul structurilor de primire turistice supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora.

 

IV. Conditii minime-sanctiuni aplicabile pentru neconformare

Toate unitatile trebuie să dețină  avizul de specialitate emis de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului

– În cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care se solicită introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul structurilor de primire turistice supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora.

   Daca nu sunt indeplinite criteriile pentru categoria minima de clasificare, se procedeaza la retragerea certificatului de clasificare.   

   Continuarea desfasurarii activitatii in structura de primire turistica dupa retragerea certificatului de clasificare sau refuzul prezentarii, la solicitarea organelor de control, a documentelor de clasificare-reprezinta contraventie si este sanctionata cu amenda de la 30 000 lei la 50 000 lei.

    In ce priveste pensiunile,  toate structurile  aflate in mediu rural, indiferent ca sunt turistice sau agroturistice vor fi clasificate pe  (margarete).
–  Pensiunile turistice vor avea capacitatea maxima pina in 15 camere, cu un total de pina in 60 de locuri de cazare. Toate pensiunile din mediul rural nou înființate trebuie să fie amplasate pe o suprafaţă de minimum 1 000 mp.
– Pensiunile agroturistice vor avea capacitate maxima pina in 8 camere.  Pentru pensiunile agroturistice nou înființate este necesară amplasarea pe o suprafaţă de minimum  1 000 mp,  în locuri ferite de surse de poluare.

  Cel putin o persoana din cadrul pensiunii trebuie sa fie absolvent de curs de formare in domeniu, preferabil curs de administrator pensiune turistica. 
   Pensiunile clasificate pot presta si servicii de alimentatie publica, iar cele care nu depasesc limita a 40 locuri, nu necesita clasificare ca structura de primire turistica cu functiuni de alimentatie publica, bineinteles cu conditia sa aiba autorizatiile legale de functionare (sanitară si sanitar-veterinar).
   Functionarea structurilor de primire turistice fara certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decat cea stabilita prin anexa la certificatul de clasificare, cât si inscrierea unor informatii false privind tipul structurii de primire turistice si nivelul de clasificare, in materialele de promovare, pe firme sau pe insemenele prevazute in certificatul de clasificare, reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 10 000 lei  si 20 000 lei.
    Denumirea, tipul si insemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice se expun la loc vizibil, in exteriorul cladirii, iar certificatul de clasificare, numarul de telefon al autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului se afiseaza vizibil si in mod lizibil la receptie, in holul structurilor de primire turistice care nu dispun de receptie si in spatiul de la intrare in saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turisti..
   Neafisarea certificatului de clasificare, a numarului de telefon al Ministerului Turismului reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la  6 000 lei la 12 000 lei;
    In ce priveste nerespectarea programului decătre operatori de programe artistice, a auditiilor muzicale, video, TV, organizate in aer liber, in constructii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile si acoperisul izolate fonic, precum si in connstructii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite si alte asemenea, nu respectă nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementarile specifice se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 30 000 si 50 000 lei.
   Certificatul de clasificare si anexa la acesta privind structura spatiilor se pastreaza in permanenta, in structura de primire turistica in cauza, pentru a fi prezentate organelor de control abilitate. 
  
V. Norme obligatorii

  Operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice are următoarele obligaţii:

a) să asigure buna întreţinere şi funcţionalitatea dotărilor pe toată perioada de funcţionare a structurilor de primire turistice;

b) să afişeze la recepţie tarifele stabilite pentru structura de primire turistică în cauză. În situaţia în care în aceeaşi structură de primire turistică există spaţii de cazare clasificate la o altă categorie decât cea înscrisă în certificatul de clasificare, acestea se vor afişa distinct împreună cu tarifele aferente;

c) să asigure în permanenţă apă caldă şi rece la grupurile sanitare din cadrul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică.

d) să asigure în spaţiile de cazare, de servire şi în cele comune, o temperatură minimă de 21 grade C în sezonul rece, iar în sezonul cald, de maximum 25 grade C.;

e) să asigure personal calificat, conform specificaţiilor din anexa 7 la prezentele norme. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta îmbrăcăminte specifică stabilită de operatorul economic în cauză, diferenţiat în funcţie de condiţiile de desfăşurare a activităţii şi ecuson cuprinzând numele şi prenumele, iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activităţii;

f) să asigure condiţiile necesare astfel încât turiştii să nu fie deranjaţi de zgomotele produse de instalaţiile tehnice ale clădirii sau de alţi factori de poluare;

g) să asigure spaţii de cazare cu lumină naturală directă şi aerisire;

h) să nu amplaseze spaţii de cazare la subsolul clădirilor;

i) să expună la loc vizibil, în exteriorul clădirii: denumirea, tipul şi însemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice;

j) să expună vizibil şi în mod lizibil în recepţie, în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepţie şi în spaţiul de la intrare în saloanele de servire a mesei, certificatul de clasificare, numărul de telefon – tel verde – al autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului pentru a fi cunoscute de turişti;

k) să furnizeze informaţii reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasificare şi serviciile prestate în toate materialele de promovare, conform certificatului de clasificare obţinut;

l) să păstreze în permanenţă , în original, în structura de primire turistică în cauză, certificatul de clasificare şi anexa/anexele acestuia;

m) să asigure o gamă diversificată de servicii suplimentare, cuprinse în tariful de cazare sau cu plată separat, conform listei orientative prezentate în anexa nr1.1.1 astfel:

1. la unităţile de 4 şi 5 stele – cel puţin 15 servicii;

2. la unităţile de 3 stele – cel puţin 12 servicii;

3. la unităţile de 2 stele – cel puţin 8 servicii;

4. la unităţile de 1 stea – cel puţin 5 servicii;

n) să asigure în spaţiile de cazare materiale scrise, realizate estetic şi tipărite în limba română şi în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, cuprinzând informaţii utile pentru turişti cu privire la:

– instrucţiuni de folosire a telefonului, după caz;

– tarifele interne şi internaţionale pentru convorbiri telefonice;

– lista cuprinzând serviciile suplimentare oferite şi tarifele pentru cele cu plată, cu indicarea modalităţilor de solicitare a serviciului în cameră;

– lista de preţuri cu preparatele room-service;

– lista cuprinzând preţurile produselor din minibar, după caz;

– instrucţiuni de folosire TV, instalaţie aer condiţionat, după caz;

– informaţii turistice privind zona sau localitatea;

– orice alte informaţii ce ar putea face agreabil sejurul turistului;

La hotelurile de 4 şi 5 stele, materialele vor fi prezentate în mape personalizate, în fiecare spaţiu de cazare.

o) să asigure păstrarea ordinii, liniştii publice, moralităţii şi să respecte normele legale în vigoare privind siguranţa şi securitatea turiştilor din structurile de primire turistice;

p) să asigure conectarea la sistemul integrat de evidenţă a turiştilor, în termen de 60 zile de la implementarea şi operaţionalizarea acestuia;

q) să afişeze vizibil în camerele de baie, în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, mesajul „Pro Natura” referitor la opţiunea fiecărui oaspete asupra duratei de utilizare a aceloraşi lenjerii şi prosoape.

 

VI. Norme speciale pentru litoralul românesc
   Operatorii economici care administreaza structuri de primire turistica clasificate de pe litoralul romanesc au obligatia să asigure functionarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare si a celor de alimentatie publica pe toata perioada sezonului turistic estival, respectiv în perioada 1 mai – 30 septembrie a fiecarui an, in caz contrar acestea urmaind a fi sanctionate contraventional cu amenda cuprinsa intre 8 000 lei si 50 000 lei, iar cei care nu deschid unitatea pina cel tarziu la data de 1 iulie a fiecarui an, pierd dreptul de a functiona ca urmare a retragerii certificatului de clasificare.
– Competenta in ce priveste retragerea Certificatului de clasificare si dupa caz declasificaea si constatarea contraventiilor se face de catre personalul de specialitate al MDRT sau de catre ofiterii si agentii de politie pentru incalcarea prevederilor prevazute la art 15 lit. f si g, (pentru nerespectarea  nivelului maxim de zgomot stabilit prin reglementarile specifice privind organizarea programelor artistice, a auditiilor muzicale, video, TV, organizate in aer liber, in constructii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile si acoperisul izolate fonic, precum si in constructii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite si altele asemenea, dar și  in situatia, in care persoanele abilitate ale MDRT, sunt impiedicate sa isi exercite atributiile, agentul economic va fi sanctionat cu amenda de la 30 000 la 50 000 lei. 

 

VII. Interdicție
  In perioada, în care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic, detinator al structurii de primire turistica, nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa incaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective, in caz contrar acesta este sanctionat conraventional cu amenda intre 30 000 și 50 000, competenta privind constatarea si sanctionarea revenindu-i organului fiscal.

Pentru unitatile deja clasificate, acestea urmeaza sa functioneze in baza certificatelor deja emise, iar la data expirarii, au obligatia sa solicite eliberarea noilor certificate de clasificare valabile pe o perioada nedeterminata.

 

Legislatie aplicabila în vigoare, în materia certificatelor de calsificare :

– Hotărârea de Guvern nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, publicata in  Monitorul Oficial nr. 866 din 22 ianuarie 2011;

– Ordinul ANT  nr.  65/2013 pentru   aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicata in  Monitorul Oficial nr. 353 bis  din 14 iunie 2013.

20.06.2013, ora 19:10

 
Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top