Skip to main content

Asigurarea turiștilor în cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism

Ordinul Ministrului Turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turistilor în cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism

Ministrul turismului, în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, în baza Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, cu modificarile ulterioare, si a Hotarârii Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism, emite urmatorul ordin:

ART. 1

(1) Agentii economici care comercializeaza pachete de servicii turistice au obligatia sa încheie polite de asigurare

cu societati de asigurare privind asigurarea rambursarii cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de turisti,

în cazul insolvabilitatii sau a falimentului agentiei de turism.

(2) Polita de asigurare se va încheia pe baza modelului de polita-cadru prezentat în anexa nr. 1.

(3) Politele de asigurare vor fi încheiate cu societati de asigurare agreate de Ministerul Turismului. Metodologia

de agreare a societatilor de asigurare este prezentata în anexa nr. 2.

ART. 2

Polita de asigurare se încheie pe o durata de un an de la data încheierii, iar suma asigurata va fi de 50.000 dolari S.U.A. pentru agentiile touroperatoare si de 10.000 dolari S.U.A. pentru agentiile detailiste.

ART. 3

În contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiat între agentiile de turism si turisti, indiferent de modul de prezentare a acestuia (catalog, pliant sau alt înscris), este obligatoriu sa se consemneze faptul ca turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agentiei de turism, precum si conditiile si termenele în care turistul poate solicita plata despagubirilor.

ART. 4

Comercializarea pachetelor de servicii turistice fara încheierea politei de asigurare se sanctioneaza cu suspendarea licentei de turism, potrivit art. 8 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism.

ART. 5

Societatile de asigurare vor transmite periodic Ministerului Turismului situatia cuprinzând agentiile de turism asigurate. ART. 6

Agentii economici care comercializeaza pachete de servicii turistice au obligatia sa încheie polite de asigurare, în conditiile art. 1 si 2, pâna la data de 1 august 2001.

ART. 7

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 8

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul turismului, Matei-Agathon Dan

ANEXA 1

ANEXA 1

_________________________________________________________________
| |
| POLITA DE ASIGURARE |
| privind rambursarea cheltuielilor de repatriere |
| si/sau a sumelor achitate de catre turist, în cazul |
| insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism |
|______________________________________________________|
| Asiguratul | Denumirea | |
| |______________________|___________________|
| | Registrul comertului | |
| |______________________|___________________|
| | Licenta de turism | Nr. | Data |
| |______________________|__________|_______|
| | Sediul principal | |
| |______________________|__________________|
| | Telefon | |
| |______________________|__________________|
| | Fax | |
| |______________________|__________________|
| | E-mail | |
| |______________________|__________________|
| | Agentia de turism | |
|____________|______________________|__________________|
| Asiguratorul | Denumirea |
| |________________________________________|
| | Sediul |
| |_______________________________________|
| | Telefon |
| |_______________________________________|
| | Fax |
| |_______________________________________|
| | E-mail |
|______________|_______________________________________|
| Beneficiarii |Turistii, conform conditiilor de |
| |asigurare (în temeiul contractelor |
| |de comercializare a pachetelor de |
| |servicii turistice) |
|______________|_______________________________________|
| Suma asigurata |Conform art. 2 din ordin |
|________________|_____________________________________|
| Prima de asigurare | |
|______________________|_______________________________|
| Cota de prima | |
|______________________|_______________________________|
| Fransiza | |
|______________________|_______________________________|
| Perioada de asigurare | De la | La |
|_______________________|______________|_______________|
| La prezenta se anexeaza conditiile de asigurare |
| prevazute în anexa care face parte integranta |
| din polita. |
|______________________________________________________|
| Prezenta polita a fost eliberata în 3 (trei) |
| exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte |
| si un exemplar pentru Ministerul Turismului. |
|______________________________________________________|
| Am primit un exemplar original al politei si anexa. |
|______________________________________________________|
| |
| |
| Asigurator, Asigurat, |
| ……………… …………….. |
|______________________________________________________|

 

ANEXA 2

Metodologia de agreare a societatilor de asigurare

Agrearea societatilor de asigurare se face de Ministerul Turismului, cu consultarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

În vederea obtinerii agrearii societatile de asigurare vor prezenta Ministerului Turismului o documentatie cu urmatorul continut:

– copie de pe autorizatia de functionare eliberata în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor;

– copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului;

– angajamentul scris al societatii de asigurare ca a luat cunostinta de polita-cadru aprobata, pe care se obliga sa o utilizeze în relatiile contractuale cu agentiile de turism, fara a introduce alte clauze care sa contravina principiilor acesteia sau sa impuna agentiilor de turism alte obligatii decât cele stabilite prin aceasta.

Societatile de asigurare nu mai sunt agreate în urmatoarele situatii:

– când nu mai detin autorizatie de functionare;

– când din analiza politelor încheiate si din sesizarile primite de la Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din România (ANAT) rezulta ca nu respecta angajamentul prevazut mai sus.

Ministerul Turismului va informa agentii economici prin asociatiile profesionale si prin mass-media cu privire la societatile de asigurare agreate, precum si cu privire la cele carora li s-a retras agrearea.

ANEXA 1

la polita de asigurare

CONDITII DE ASIGURARE privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turisti în cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism

1. Definitii

1.1. Agentia de turism – unitatea specializata care ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale

acestora.

1.2. Asiguratul – societatea comerciala înregistrata în România, titulara licentei de turism pentru agentia de turism.

1.3. Beneficiarul – turistul.
 

1.4. Cheltuielile de repatriere – cheltuielile efectuate de turist dupa întreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, pentru ca turistul sa se poata întoarce la punctul originar de plecare din România, în conditii de confort si pret similare celor contractate.

1.5. Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice – acordul de vointa dintre asigurat si turist, care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre asigurat.

1.6. Dauna – prejudiciul financiar suferit de turist.

1.7. Debitul – sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere. În cazul în care plata de catre turist a serviciilor

contractate cu agentia de turism a fost facuta în lei, debitul se actualizeaza în functie de rata inflatiei.

1.8. Despagubirea – suma datorata de asigurator beneficiarului în urma producerii evenimentului asigurat.

1.9. Evenimentul asigurat – neplata debitului de catre asigurat ca urmare a insolvabilitatii sau falimentului

acestuia.

1.10. Falimentul – procedura judiciara de executare silita a bunurilor din averea asiguratului, în scopul acoperirii datoriilor comerciale ale acestuia.

1.11. Insolvabilitatea – situatia în care asiguratul nu achita debitul în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre acesta de la turist a documentelor justificative sau daca întrerupe unilateral acordarea serviciilor.

1.12. Licenta de turism – documentul prin care se atesta capacitatea asiguratului de a comercializa servicii turistice în conditii de calitate si siguranta pentru turisti.

1.13. Pachetul de servicii turistice – combinatia prestabilita a cel putin doua dintre urmatoarele trei grupe de servicii, cu conditia ca durata neîntrerupta a acestora sa depaseasca 24 de ore sau sa cuprinda o înnoptare, si anume: transport, cazare si alte servicii, fara legatura cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezinta o parte semnificativa a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentatie, tratament balnear, agrement si altele asemenea.

1.14. Sumele achitate – contravaloarea serviciilor turistice neprestate turistului – servicii platite de acesta în conformitate cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice încheiat cu asiguratul.

1.15. Turistul – orice persoana care cumpara sau care se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice -contractant principal – sau orice alta persoana în numele careia contractantul principal se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice – alti beneficiari – sau oricare alta persoana în favoarea careia contractantul principal sau alti beneficiari cedeaza pachetul de servicii turistice – cesionarul.

2. Obiectul politei de asigurare

2.1. Obiectul prezentei polite de asigurare este acoperirea de catre asigurator a riscului de neplata a debitului pe care îl are asiguratul fata de turisti (beneficiarii asigurarii), cauzat de neexecutarea integrala sau partiala a contractelor de comercializare a pachetului de servicii turistice încheiate cu acestia, în cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.

2.2. Asiguratorul accepta ca în schimbul primei de asigurare încasate de la asigurat sa garanteze turistilor -beneficiari ai asigurarii – plata debitelor în cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.

3. Excluderi

Asiguratorul nu datoreaza despagubiri pentru:

a) daune rezultate din alte cauze decât insolvabilitatea sau falimentului asiguratului;

b) alte sume solicitate de turist în afara celor privind cheltuielile de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre acesta;

c) cheltuielile efectuate de turist înainte de începerea derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse în pretul pachetului de servicii turistice (taxa de viza, vaccinari, taxe de aeroport);

d) sumele achitate de catre turist, pe care asiguratul nu este obligat sa le restituie conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice;

e) daune generate de forta majora invocata de asigurat, dovedita cu documente emise de autoritatile publice competente. Prin caz de forta majora se întelege împrejurarile care au intervenit dupa încheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru parti;

f) frauda, rea-intentie sau rea-credinta din partea turistului sau a reprezentantilor acestuia;

g) daune rezultate din orice consecinta a razboiului, invaziei, actelor de agresiune straina (fie ca razboiul este

declarat sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, lovitura de stat;

h) daune rezultate din vina turistului.

4. Suma asigurata

Suma asigurata reprezinta limita raspunderii pe care asiguratorul o are pentru turistii agentiei de turism pâna la limita acesteia.

5. Perioada de asigurare si perioada de raspundere

5.1. Perioada de asigurare este mentionata în polita de asigurare.

5.2. Perioada de raspundere, în cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, începe la data semnarii respectivului contract.

5.3. Raspunderea, în cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, înceteaza în una dintre urmatoarele situatii, indiferent care dintre acestea intervine mai întâi:
 

a) finalizarea derularii pachetului de servicii turistice, conform contractului respectiv;

b) rezilierea contractului respectiv;

c) plata integrala a debitului de catre asigurat sau de catre un tert; în cazul platii partiale raspunderea

asiguratorului se diminueaza în mod corespunzator;

d) plata despagubirii datorate de catre asigurator.

6. Prima de asigurare

6.1. Cota de prima de asigurare este precizata în polita de asigurare si se aplica la suma asigurata.

6.2. Prima de asigurare este platita în aceeasi moneda în care este exprimata suma asigurata.

7. Fransiza

7.1. Fransiza este partea de risc ramasa în raspunderea turistului, exprimata în procente din suma asigurata, si se

deduce din fiecare dauna.

7.2. Fransiza este precizata în polita de asigurare.

8. Obligatiile asiguratului

8.1. Asiguratul are obligatia de a plati prima de asigurare.

8.2. Asiguratul are obligatia de a informa turistul în legatura cu conditiile de asigurare privind rambursarea sumelor achitate de catre turist si/sau a cheltuielilor de repatriere.

8.3. Asiguratul are obligatia de a întocmi contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

8.4. Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul în legatura cu orice modificare intervenita în unul dintre urmatoarele elemente: denumire, forma juridica, sediu, telefon, structura actionariatului, licenta de turism, brevete de turism.

 

9. Obligatiile asiguratorului

9.1. Asiguratorul are obligatia de a plati despagubirea pe baza documentelor justificative mentionate la pct. 10.6, în conditiile prezentei polite de asigurare; despagubirea se face în moneda contractului de comercializare a serviciilor turistice.

9.2. În cazul în care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta în lei, despagubirea se actualizeaza în functie de rata inflatiei.

10. Constatarea daunelor si plata despagubirilor

10.1. În cazul în care asiguratul nu efectueaza repatrierea turistului, turistul are obligatia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. În aceasta situatie asiguratorul nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa întoarcerea turistului în România, în conditiile prezentei polite de asigurare.

10.2. În cazul în care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

10.3. Turistul are obligatia de a notifica asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în legatura cu solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 10.2.

10.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat.

10.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligatia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire însotita de documentele justificative.

10.6. Documentele justificative constau în principal în:
 

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) confirmarile de primire precizate la pct. 10.2, 10.3 si 10.5;
 

c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
 

10.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor pct. 9.2.

10.8. Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita.

10.9. Despagubirea va fi platita în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la turist.

10.10. În cazul în care dupa plata despagubirii asiguratul plateste debitul catre turist, turistul are obligatia de a

restitui asiguratorului despagubirea primita, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la asigurat a

sumelor reprezentând debitul.

 

11. Dispozitii finale

11.1. Prin plata despagubirii si în limita acesteia asiguratorul se subroga în toate drepturile turistului împotriva asiguratului si este mandatat sa foloseasca toate mijloacele legale pentru executarea silita a asiguratului.

11.2. Asiguratorul are dreptul de a rezilia prezenta polita în cazul retragerii licentei de turism a asiguratului de catre autoritatea competenta. Asiguratorul este raspunzator în continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiate înainte de data rezilierii.

11.3. Asiguratorul are dreptul de a suspenda prezenta polita de asigurare în oricare dintre urmatoarele cazuri:

– suspendarea de catre autoritatea competenta a licentei de turism aferente asiguratului;

– nerespectarea obligatiilor asumate de asigurat prin prezenta polita de asigurare.

Asiguratorul este raspunzator în continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiate înainte de data suspendarii.

11.4. Prezentele clauze contractuale sunt completate cu prevederile legale în vigoare.

11.5. Orice litigiu rezultat din interpretarea si/sau din executarea prezentei polite de asigurare se solutioneaza pe

cale amiabila sau, daca nu este posibil astfel, de catre instantele de judecata competente din România.

 

Biroul de Consultanta Master Business by partener RomaniaTuristica.ro

– Biroul de Consultanta Master Business intocmeste documentatia pentru obtinerea Licentei de turism.

– Facilitam incheierea politei de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarii sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice.

Sediu de contact:

Mun. Brasov, Bulevardul Griviței nr. 91, Parter,  Ap. 1, județul Brașov

Tel. 0722 910422, 0741 657495, 0268 420905

http://www.juristnet.ro

www.romaniaturistica.ro

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top