Skip to main content

Activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

În temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. P pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:

 

CAP. 1

Definitii si domeniul de aplicabilitate
 

ART. 1

Prezenta ordonanta are ca obiect armonizarea legislatiei cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene privind pachetele de servicii turistice vândute sau oferite spre vânzare pe teritoriul României, indiferent de locul de realizare al acestora.
 

ART. 2

În sensul prezentei ordonante, prin urmatorii termeni se întelege:
 

1. pachet de servicii turistice – combinatia prestabilita a cel putin doua dintre urmatoarele trei grupe de servicii, cu conditia ca durata neîntrerupta a acestora sa depaseasca 24 de ore sau sa cuprinda o înnoptare, si anume:
 

a) transport;

b) cazare;

c) alte servicii, fara legatura cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezinta o parte semnificativa a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentatie, tratament balnear, agrement si altele asemenea;
 

2. contract de organizare de calatorii turistice – orice contract prin care o agentie de turism touroperatoare se angajeaza, în nume propriu, sa procure alteia sau unei persoane fizice, în schimbul platii unui pret, un pachet de servicii turistice sau prestatii izolate ale acestuia;
 

3. contract de intermediere de calatorii turistice – orice contract prin care o agentie de turism detailista se obliga sa procure, în numele alteia, în schimbul platii unui pret, fie un contract de calatorii turistice, fie una sau mai multe prestatii izolate ce permit efectuarea unei calatorii turistice sau a unei cazari oarecare.

Facturarea separata a diferitelor prestatii ale aceluiasi pachet de servicii nu exonereaza agentia de turism touroperatoare sau detailista de obligatiile ce decurg din prezenta ordonanta;
 

4. agentia de turism – orice unitate specializata care organizeaza, ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.
 

Agentiile de turism pot fi de urmatoarele tipuri:
 

a) agentie de turism touroperatoare, având ca obiect de activitate organizarea si vânzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari;
 

b) agentie de turism detailista, care vinde sau ofera spre vânzare, în contul unei agentii de turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente ale acestora contractate cu aceasta;
 

5. consumator – orice persoana care cumpara sau se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice – contractant principal – sau orice persoana în numele careia contractantul principal se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice – alti beneficiari – sau orice persoana în favoarea careia contractantul principal sau alti beneficiari cedeaza pachetul de servicii turistice – cesionarul.
 

ART. 3

Daca o agentie de turism actioneaza în calitate de intermediar pentru o agentie de turism touroperatoare care nu este stabilita în România, aceasta este considerata ca organizator de calatorii turistice în raporturile cu consumatorul.
 

CAP. 2

Informarea consumatorului de servicii turistice
 

ART. 4

Orice informatii privind pachetul de servicii turistice, pretul acestuia si toate celelalte conditii aplicabile contractului, comunicate de organizator sau de detailist consumatorului, trebuie sa contina indicatii corecte si clare, care sa nu permita interpretari echivoce ale acestora.
 

ART. 5

Materialele publicitare turistice puse la dispozitie consumatorului în vederea încheierii contractului – cataloage sau pliante – trebuie sa indice, în mod lizibil, clar si precis, pretul si informatiile corespunzatoare referitoare la:

a) destinatie;

b) ruta;

c) mijloacele de transport utilizate, caracteristicile si categoria acestora;
 

d) tipul unitatilor de cazare, denumirea, categoria de clasificare si principalele lor caracteristici; în cazul calatoriilor turistice efectuate în alte tari se vor preciza diferentele dintre categoriile de clasificare din tarile respective si cele conform normelor din România;
 

e) serviciile de masa oferite si categoria de clasificare a unitatilor de alimentatie;
 

f) informatii de ordin general privind pasapoartele, vizele si formalitatile sanitare necesare pentru calatorie si sedere;
 

g) valoarea sau procentul din pret ce trebuie achitat cu titlu de avans si graficul pentru efectuarea restului de plata;
 

h) numarul minim de persoane ce trebuie realizat pentru a avea loc calatoria si, în acest caz, data limita de informare a consumatorului în caz de anulare a calatoriei turistice;
 

i) posibilitati de încheiere a unor asigurari facultative pentru asistenta în caz de boala, accidente etc.;
 

j) specificul calatoriei turistice si publicul careia i se adreseaza.
 

ART. 6
 

Informatiile continute de materialele publicitare turistice angajeaza organizatorul sau detailistul de calatorii turistice, în afara cazului în care:

– eventualele schimbari în aceste informatii au fost comunicate în mod clar consumatorului înaintea încheierii contractului;

– modificarile au fost efectuate, cu acordul partilor contractante, ulterior încheierii contractului.
 

ART. 7

Organizatorul si/sau detailistul trebuie sa comunice consumatorului, în scris sau prin orice alta forma corespunzatoare, înaintea încheierii contractului, informatiile de ordin general privind regimul pasapoartelor si al vizelor si formalitatile de sanatate necesare pentru calatorie si sedere.
 

ART. 8

Organizatorul si/sau detailistul trebuie sa furnizeze în scris consumatorului, într-un termen stabilit prin contract, înainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
 

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si locul ce urmeaza a fi ocupat de consumator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
 

b) numele, adresa, numarul de telefon si de fax al reprezentantei locale a organizatorului si/sau detailistului sau, în lipsa acesteia, cele ale autoritatilor locale care pot ajuta consumatorul în caz de nevoie.
 

În cazul în care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista, consumatorul trebuie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informare care sa îi permita contactarea organizatorului si/sau detailistului;

c) pentru calatoriile si sederile minorilor, informatii care sa permita stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul sederii copilului;
 

d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer ale consumatorului, sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidentare sau de boala.
 

CAP. 3

Contractul de organizare de calatorii turistice
 

ART. 9

(1) Agentia de turism touroperatoare sau detailista este obligata sa furnizeze consumatorului, în momentul rezervarii calatoriei, un bon de comanda.
 

(2) Contractul ia nastere în momentul în care consumatorul primeste confirmarea scrisa a rezervarii, transmisa de organizatorul sau detailistul calatoriei turistice – care actioneaza în numele organizatorului – în cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda.
 

(3) În cazul în care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca aceasta confirmare nu s-a facut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, consumatorul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite.
 

(4) Nerespectarea dispozitiilor cuprinse la alin. (1) – (3) nu împiedica încheierea cu întârziere a contractului de calatorie turistica, indiferent de perioada ramasa pâna la plecare, daca partile sunt de acord.
 

ART. 10

(1) Bonul de comanda si contractul de calatorie turistica trebuie sa mentioneze, în scris, cel putin:
 

a) destinatia(iile) calatoriei turistice si, în cazul perioadelor de sejur, durata si datele de sosire si de plecare;
 

b) mijloacele de transport utilizate, caracteristicile si categoriile de clasificare ale acestora, datele, orele si locurile de plecare/sosire, la ducere si la întoarcere;
 

c) în cazul în care pachetul de servicii turistice include si cazarea, adresa, caracteristicile si categoria de clasificare a structurilor de primire turistice în care se face aceasta, conformitatea sa cu reglementarile tarii de primire si mentionarea diferentelor între acestea si normele în vigoare din România;
 

d) serviciile de masa furnizate – pensiune completa, demipensiune, mic dejun – si categoria de clasificare a unitatilor de alimentatie;
 

e) daca realizarea pachetului de servicii turistice necesita un numar minim de persoane, data limita de informare a consumatorului privind anularea calatoriei turistice comandate;
 

f) ruta;
 

g) vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse în pretul total convenit al pachetului de servicii turistice;
 

h) numele si adresa agentiei(iilor) de turism organizatoare si, dupa caz, a agentiei de turism detailiste si a societatii de asigurari;
 

i) pretul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor în care acesta poate fi modificat, si preturile pentru anumite servicii – taxe de aterizare, îmbarcare/debarcare în porturi si pe aeroporturi, taxe de turist – daca acestea nu sunt incluse în pretul pachetului de servicii turistice;
 

j) termenele si modalitatea de plata a pretului;
 

k) solicitarile speciale ale consumatorului, facute cunoscute agentiei de turism organizatoare sau celei detailiste în momentul efectuarii comenzii si acceptate de cele doua parti;
 

l) termenele în care consumatorul trebuie sa transmita o eventuala reclamatie pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului calatoriei turistice;
 

m) conditiile de reziliere a contractului de catre consumator;
 

n) obligatiile agentiei(iilor) de turism în cazul anularii calatoriei turistice.
 

(2) În toate cazurile agentia de turism are obligatia sa înmâneze consumatorului un exemplar din contract.
 

(3) Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, daca consumatorul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute la alin. (1).
 

ART. 11

(1) În cazul în care consumatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa transfere contractual unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile prevazute în pachetul de servicii turistice contractat.
 

(2) Transferul poate fi realizat numai cu anuntarea agentiei de turism semnatare a contractului.
 

(3) Consumatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili, în mod solidar, de plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia aceste cedari.
 

ART. 12

(1) Preturile stabilite în contract nu pot fi modificate, cu exceptia cazului în care contractul prevede în mod explicit acest lucru, atât în vederea majorarii, cât si a reducerii, precum si modul de calcul al acestora, si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor:
 

a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
 

b) redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi si a taxelor de turist;
 

c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
 

(2) Preturile stabilite în contract nu pot fi majorate, în nici un caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.
 

(3) În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, consumatorul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de agentia de turism, aceasta din urma având obligatia de a rambursa imediat consumatorului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta.
 

ART. 13

În cazul în care agentia de turism este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, aceasta are obligatia sa informeze consumatorul cu cel putin 15 zile înainte de data plecarii, iar acesta sa comunice agentiei de turism în termen de 5 zile de la primirea înstiintarii hotarârea sa de a opta fie pentru:
 

a) rezilierea contractului fara plata de penalitati;
 

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
 

ART. 14

În cazul în care consumatorul reziliaza contractul conform prevederilor art. 13 sau agentia de turism anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, consumatorul are dreptul:
 

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de agentia de turism;
 

b) sa accepte un pachet de servicii de calitate inferioara, propus de agentia de turism, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
 

c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
 

ART. 15

Consumatorul poate, în orice moment, sa rezilieze, în totalitate sau în parte, contractul. În cazul în care consumatorul reziliaza contractul pentru un motiv care îi este imputabil, ei va despagubi agentia de turism pentru prejudiciul creat acesteia ca urmare a rezilierii. Despagubirea se poate ridica la maximum pretul calatoriei turistice.
 

ART. 16

În cazurile mentionate la art. 13 si 14 consumatorul are dreptul sa solicite agentiei de turism si o despagubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:
 

a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar agentia de turism a informat consumatorul, în scris, în termenul mentionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
 

b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora, prin acesta întelegându-se circumstante anormale si imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca, si ale caror consecinte nu au putut fi evitate, în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile;
 

c) anularea s-a facut din vina consumatorului.
 

ART. 17

În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile prevazute în contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
 

a) sa ofere consumatorului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului;

b) sa restituie consumatorului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite consumatorului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure, fara costuri suplimentare, transportul retur al consumatorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
 

ART. 18

(1) Agentia de turism este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv în situatia în care aceste obligatii trebuiau îndeplinite de catre o alta agentie de turism sau de catre alti prestatori de servicii.
 

(2) De la prevederile alin. (1) se excepteaza urmatoarele cazuri:
 

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza consumatorului;

b) când neîndeplinirea obligatiilor este atribuita unui tert care nu este parte în contract, iar cauzele nerealizarilor nu puteau fi prevazute sau evitate;
 

c) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor împrejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.
 

(3) În cazurile prevazute la alin. (2) lit. b) si c), agentia de turism parte în contract este obligata sa acorde asistentaprompta consumatorului aflat în dificultate.
 

ART. 19

(1) Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de catre agentia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse în contract, responsabilitatea acesteia privind despagubirea consumatorului nu poate depasi de doua ori pretul pachetului de servicii turistice înscris în contract.
 

(2) Agentia de turism organizatoare si/sau detailista nu pot exclude sau limita responsabilitatea lor pentru prejudiciul cauzat de moartea sau de ranirea consumatorului ca urmare a actiunilor sau a neglijentei lor.
 

ART. 20

(1) Deficientele constatate de catre consumator la fata locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii contractat, vor fi sesizate prompt, în scris sau sub orice alta forma, atât prestatorului de servicii, cât si agentiei de turism de la care consumatorul a cumparat pachetul de servicii turistice.
 

(2) Aceasta obligatie a consumatorului trebuie mentionata clar si explicit în contract.
 

ART. 21

În cazul unor reclamatii ale consumatorului cu privire la realizarea serviciilor turistice contractate, agentia de turism organizatoare, agentia de turism detailista, precum si prestatorii de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea reclamatiilor si vor face proba eforturilor depuse de ei în acest scop.
 

ART. 22

Agentia de turism parte contractanta trebuie sa dovedeasca, cu garantii acoperitoare proprii sau prin polite de asigurare, ca poate asigura, în caz de insolvabilitate sau de faliment, rambursarea sumelor achitate de catre consumator, precum si a celor necesare repatrierii acestuia.
 

CAP. 4

Actiuni în justitie
 

ART. 23

(1) Actiunile carora le poate da nastere un contract de calatorii turistice care cade sub incidenta prezentei ordonante, din cauza de deces, de ranire sau alta atingere a integritatii fizice sau psihice a turistului, se prescriu dupa 2 ani.
 

(2) În cazul ranirii sau al altei atingeri aduse integritatii fizice sau psihice care a cauzat moartea dupa data la care contractul prevedea ca ia sfârsit prestatia ce a dat nastere la diferend, termenul de prescriptie de 2 ani prevazut la alin. (1) începe sa curga de la data decesului, dar nu mai târziu de 3 ani de la data executarii prestatiei prevazute în contract.
 

(3) Actiunile carora le-a dat nastere un contract de calatorii turistice care cade sub incidenta prezentei ordonante, altele decât cele prevazute la alin. (1) si (2), se prescriu în termen de un an.
 

(4) Termenul de prescriptie curge de la data la care contractul prevede ca ia sfârsit prestatia ce a dat nastere la diferend.
 

CAP. 5

Supravegherea activitatii de organizare sau de intermediere de calatorii turistice
 

ART. 24

Controlul respectarii dispozitiilor prezentei ordonante se face de catre organele de specialitate ale Autoritatii Nationale pentru Turism si ale Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.
 

ART. 25

Organele de control efectueaza verificari la sesizarea persoanelor prejudiciate prevazute la art. 2 pct. 5 si din oficiu.
 

ART. 26

Organizatorul si/sau intermediarul de calatorii turistice are obligatia de a prezenta organelor de control contractile încheiate cu turistii, în original.

ART. 27

Organele de control încheie, dupa caz, procese-verbale în care se consemneaza faptele constatate cu ocazia verificarilor facute si se înscriu articolele din ordonanta încalcate si vor aplica sanctiunea prevazuta de lege.
 

CAP. 6

Sanctiuni
 

ART. 28

Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, republicata, sunt aplicabile prezentei ordonante.
 

ART. 29

Constituie contraventie, în masura în care fapta nu este savârsita în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, încalcarea prevederilor art. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, art. 14 lit. c), art. 17, art. 18 alin. (1) si (3), art. 21 si 23.
 

ART. 30

Contraventiile prevazute la art. 29 se sanctioneaza cu amenda de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei. Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor de la art. 25 – 27.
 

CAP. 7

Dispozitii finale
 

ART. 31

Prezenta ordonanta intra în vigoare dupa 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Pe aceeasi data se abroga orice dispozitii contrare.
 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
 

Legea nr. 631/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 

Parlamentul României adopta prezenta lege.
 

ART. 1

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 107 din 30 august 1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, emisa în temeiul art. 1 lit. P pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu urmatoarele modificari si completari:
 

1. Punctul 2 al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:

„2. contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, denumit în continuare contract – acordul de vointa dintre agentia de turism si turist, care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre agentia de turism.”
 

2. Punctul 3 al articolului 2 se abroga.
 

3. La articolul 2, partea introductiva a punctului 4 va avea urmatorul cuprins:

„4. agentia de turism – orice unitate specializata, persoana juridica, care organizeaza, ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.
 

Agentiile de turism pot fi de urmatoarele tipuri:”
 

4. Dupa articolul 2 se introduc articolele 2^1 si 2^2 cu urmatorul cuprins:

„ART. 2^1

În sensul prezentelor prevederi, turistul este persoana definita ca beneficiar la art. 2 pct. 5 sau care a cumparat pachetul de servicii turistice ori componente ale acestuia de la agentia de turism.
 

ART. 2^2

Facturarea separata a diferitelor prestatii ale aceluiasi pachet de servicii nu exonereaza agentia de turism touroperatoare sau detailista de obligatiile ce decurg din prezenta ordonanta.”
 

5. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

„ART. 3

Daca o agentie de turism actioneaza în calitate de intermediar pentru o agentie de turism touroperatoare care nu este stabilita în România, aceasta este considerata organizator de calatorii turistice în raporturile cu turistul.”
 

6. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

„Informarea turistului”
 

7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 5

Agentia de turism are obligatia sa furnizeze turistilor, în scris, în vederea încheierii contractului, informatii referitoare la:
 

a) localitatea de destinatie;
 

b) ruta de parcurs;
 

c) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile si categoria acestuia/acestora;
 

d) tipul unitatilor de cazare, adresele si categoriile de clasificare a acestora;

e) serviciile de masa oferite si categoria de clasificare a unitatilor de alimentatie;
 

f) durata programului, cu indicarea datei sosirii si a plecarii;
 

g) informatii generale privind regimul pasapoartelor si al vizelor, precum si al asigurarilor de sanatate necesare pentru calatorie si sejur;
 

h) cuantumul avansului, daca este cazul, precum si termenul pentru achitarea restului de plata;
 

i) numarul minim de persoane necesar pentru realizarea programului si termenul limita pentru informarea turistului, în caz de anulare a calatoriei turistice;
 

j) posibilitati de încheiere a unor asigurari facultative pentru asistenta în caz de boala, accidente si altele asemenea.
 

k) durata pentru care opereaza oferta turistica.”
 

8. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 6

Informatiile continute în materialele publicitare turistice angajeaza organizatorul sau detailistul de calatorii turistice, în afara cazului în care:
 

a) eventualele schimbari în aceste informatii au fost comunicate în mod clar turistului înaintea încheierii contractului;
 

b) modificarile au fost efectuate, cu acordul partilor contractante, ulterior încheierii contractului.”
 

9. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 7

Organizatorul si/sau detailistul trebuie sa comunice turistului, în scris sau prin orice alta forma corespunzatoare, înaintea încheierii contractului, informatiile de ordin general privind regimul pasapoartelor si al vizelor si formalitatile de sanatate necesare pentru calatorie si sedere.”
 

10. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 8

Organizatorul si/sau detailistul trebuie sa furnizeze în scris turistului, într-un termen stabilit prin contract, înainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
 

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
 

b) denumirea, sediul/adresa, numarul de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autoritatilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista, turistul trebuie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informatie care sa îi permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
 

c) pentru calatoriile si sederile minorilor, informatii care sa permita stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul sederii copilului;
 

d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidentare sau de boala.”
 

11. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:

„Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice”
 

12. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 9

(1) Agentia de turism touroperatoare sau detailista este obligata sa furnizeze turistului un bon de comanda numai în cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta agentiei de turism.
 

(2) Contractul ia nastere în momentul în care turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii, ce se transmite de organizatorul sau detailistul calatoriei turistice, care actioneaza în numele organizatorului, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda.
 

(3) În cazul în care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca aceasta confirmare nu s-a facut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor déjà platite.
 

(4) Nerespectarea dispozitiilor cuprinse la alin. (1) – (3) nu împiedica încheierea cu întârziere a contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, indiferent de perioada ramasa pâna la plecare, daca partile sunt de acord.”
 

13. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 10

(1) Bonul de comanda cuprinde urmatoarele elemente:
 

a) destinatia/destinatiile calatoriei turistice, durata si datele de sosire si de plecare;
 

b) mijlocul/mijloacele de transport si categoria acestuia/acestora;
 

c) tipul si categoria structurilor de primire;
 

d) serviciile de masa (pensiune completa/demipensiune/mic dejun);
 

e) programul turistic solicitat;
 

f) numarul de persoane pentru care se comanda pachetul de servicii turistice, numarul de copii, vârsta si actele de identificare a acestora;
 

g) alte solicitari speciale.
 

(2) Contractul cuprinde cel putin urmatoarele clauze:
 

a) destinatia/destinatiile calatoriei turistice si, în cazul perioadelor de sejur, durata si datele de sosire si de plecare;
 

b) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile si categoriile de clasificare a acestuia/acestora, datele, orele si locurile de plecare/sosire, la ducere si la întoarcere;
 

c) în cazul în care pachetul de servicii turistice include si cazarea, adresa si categoria de clasificare ale structurilor de primire turistice, în conformitate cu reglementarile tarilor de primire;
 

d) serviciile de masa furnizate: pensiune completa, demipensiune, mic dejun;
 

e) daca realizarea pachetului de servicii turistice necesita un numar minim de persoane, data limita de informare a turistului privind anularea calatoriei turistice comandate;
 

f) ruta;
 

g) vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse în pretul total convenit al pachetului de servicii turistice;
 

h) denumirea si sediul/adresa agentiei/agentiilor de turism organizatoare si, dupa caz, ale agentiei de turism detailiste si ale societatii de asigurari;
 

i) pretul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor în care acesta poate fi modificat, si tarifele pentru anumite servicii: taxe de aterizare, îmbarcare/debarcare în porturi si pe aeroporturi, taxe de turist, daca acestea nu sunt incluse în pretul pachetului de servicii turistice;
 

j) termenele si modalitatea de plata;
 

k) solicitarile speciale ale turistului facute cunoscute agentiei de turism organizatoare sau celei detailiste în momentul efectuarii comenzii si acceptate de cele doua parti;
 

l) termenele în care turistul trebuie sa transmita o eventuala reclamatie pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului de calatorie turistica;
 

m) conditiile de modificare si de reziliere a contractului;
 

n) obligatiile agentiei/agentiilor de turism în cazul anularii calatoriei, al înlocuirii sau al neasigurarii unor servicii;
 

o) posibilitatea de transfer al contractului de catre turist unei terte persoane si modul de realizare a acestuia;
 

p) eventualele modificari pe care agentia de turism le poate aduce serviciilor cumparate;
 

r) raspunderea agentiei si despagubirea turistului în cazul nerespectarii clauzelor contractuale.
 

(3) În toate cazurile agentia de turism are obligatia sa înmâneze turistului un exemplar din contract.
 

(4) Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute la alin. (2).”
 

14. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 11
 

(1) În cazul în care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile prevazute în pachetul de servicii turistice contractat.
 

(2) Cesionarea poate fi realizata numai cu anuntarea agentiei de turism semnatare a contractului.
 

(3) Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.”
 

15. Alineatul (3) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:

„(3) În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de agentia de turism, aceasta din urma având obligatia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta, inclusiv comisionul.”
 

16. Partea introductiva a articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 13

În cazul în care agentia de turism este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, aceasta are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile înainte de data plecarii, iar acesta este obligat sa comunice agentiei de turism, în termen de 5 zile de la primirea înstiintarii, hotarârea sa de a opta fie pentru:”
 

17. Partea introductiva a articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 14

În cazul în care turistul reziliaza contractul conform prevederilor art. 13 sau agentia de turism anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:”
 

18. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 15

Turistul poate sa rezilieze în orice moment, în totalitate sau în parte, contractul. În cazul în care turistul reziliaza contractul pentru un motiv care îi este imputabil, el va despagubi agentia de turism pentru prejudiciul creat acesteia ca urmare a rezilierii. Despagubirea se poate ridica la maximum pretul calatoriei turistice.”
 

19. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 16

În cazurile mentionate la art. 13 si 14 turistul are dreptul sa solicite agentiei de turism si o despagubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:
 

a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar agentia de turism a informat turistul în scris, în termenul mentionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
 

b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora, prin acesta întelegându-se circumstante anormale si imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca, si ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile;
 

c) anularea s-a facut din vina turistului.”
 

20. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 17

În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile prevazute în contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
 

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului;
 

b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice;
 

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.”
 

21. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 18
 

(1) Agentia de turism este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv în situatia în care aceste obligatii trebuiau îndeplinite de catre o alta agentie de turism sau de catre alti prestatori de servicii.
 

(2) De la prevederile alin. (1) se excepteaza urmatoarele cazuri:
 

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
 

b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora.”
 

22. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 19

(1) Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de catre agentia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse în contract, responsabilitatea acesteia privind despagubirea turistului nu poate depasi de doua ori pretul pachetului de servicii turistice înscris în contract.
 

(2) Agentia de turism organizatoare si/sau detailista nu pot exclude sau nu pot limita responsabilitatea lor pentru prejudiciul cauzat de moartea sau de ranirea turistului ca urmare a actiunilor ori a neglijentei lor.”
 

23. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 20
 

(1) Deficientele constatate de catre turist la fata locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii contractat, vor fi sesizate prompt, în scris, atât prestatorului de servicii, cât si agentiei de turism de la care turistul a cumparat pachetul de servicii turistice.
 

(2) Aceasta obligatie a turistului trebuie mentionata clar si explicit în contract.”
 

24. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 21
 

În cazul unor reclamatii ale turistului cu privire la realizarea serviciilor turistice contractate, agentia de turism organizatoare, agentia de turism detailista, precum si prestatorii de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea reclamatiilor si vor face proba eforturilor depuse de ei în acest scop.”
 

25. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 22
 

(1) Agentia de turism parte contractanta trebuie sa dovedeasca cu garantii acoperitoare sau prin polite de asigurare ca poate asigura, în caz de insolvabilitate sau de faliment, rambursarea sumelor achitate de turist, precum si a celor necesare în vederea repatrierii acestuia.
 

(2) Sistemul prin polite de asigurare se va aplica începând cu data de 1 octombrie 2000 pentru agentiile de turism nou-înfiintate, iar pentru celelalte agentii de turism, esalonat, pe masura expirarii termenului de valabilitate a scrisorilor de garantie bancara sau a angajamentelor de plata în favoarea Ministerului Turismului, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2001.”
 

26. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 23
 

(1) Actiunile carora le poate da nastere un contract de comercializare a pachetului de servicii turistice care cade sub incidenta prezentei ordonante, din cauza de deces, de ranire sau alta atingere a integritatii fizice ori psihice a turistului, se prescriu dupa 2 ani.
 

(2) În cazul ranirii sau al altei atingeri aduse integritatii fizice ori psihice, care a cauzat moartea dupa data la care contractul prevedea ca ia sfârsit prestatia ce a dat nastere la diferend, termenul de prescriptie de 2 ani prevazut la alin. (1) începe sa curga de la data decesului, dar nu mai târziu de 3 ani de la data executarii prestatiei prevazute în contract.
 

(3) Actiunile carora le-a dat nastere un contract de comercializare a pachetului de servicii turistice care cade sub incidenta prezentei ordonante, altele decât cele prevazute la alin. (1) si (2), se prescriu în termen de un an.
 

(4) Termenul de prescriptie curge de la data la care contractul prevede ca ia sfârsit prestatia ce a dat nastere diferendului.”
 

27. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 24

Controlul respectarii dispozitiilor prezentei ordonante se face de catre organele de specialitate ale Ministerului Turismului.”
 

28. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 26

Organizatorul si/sau intermediarul de calatorii turistice au obligatia de a prezenta în original organelor de control contractele încheiate cu turistii.”
 

29. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
 

„ART. 28
 

Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificarile ulterioare.”
 

ART. 2

Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU
 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top