Skip to main content

ORDIN nr. 1.096 din 3 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica

EMITENT: MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare:

18 Septembrie 2008

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Normele metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Bucureşti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.096.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică

1. Dispoziţii generale

1.1. Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, stabilesc metodologia şi criteriile de acreditare a centrelor naţionale de informare şi promovare turistică.

1.2. Prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru toate consiliile locale şi consiliile judeţene în subordinea cărora funcţionează centrele naţionale de informare şi promovare turistică.

1.3. În scopul îmbunătăţirii activităţii de promovare a potenţialului turistic, de prezentare a tuturor ofertelor turistice şi a atracţiilor turistice locale, regionale şi naţionale, consiliile locale şi judeţene, după caz, organizează centre naţionale de informare şi promovare turistică.

Centrele naţionale de informare şi promovare turistică sunt servicii specializate care funcţionează în subordinea consiliilor locale şi judeţene, după caz, şi în colaborare cu Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.

Acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică se face de Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, la cererea consiliilor locale şi consiliilor judeţene în subordinea cărora funcţionează acestea.

2. Documentaţia necesară pentru eliberarea certificatului de acreditare

2.1. În vederea obţinerii certificatului de acreditare, consiliile locale şi consiliile judeţene în subordinea cărora funcţionează centrele naţionale de informare şi promovare turistică vor întocmi o documentaţie cu următorul conţinut:

a) cerere-tip de eliberare a certificatului de acreditare, conform modelului prezentat in anexa nr. 1;

b) fişa centrului naţional de informare şi promovare turistică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

c) copia hotărârii consiliului local sau a consiliului judeţean de înfiinţare a centrului naţional de informare şi promovare turistică;

d) documente care atestă calificarea angajaţilor şi copia contractului individual de muncă, înregistrat conform prevederilor legale, al directorului centrului naţional de informare şi promovare turistică;

e) o fotografie cu exteriorul şi o fotografie cu interiorul centrului naţional de informare şi promovare turistică;

f) act doveditor privind deţinerea spaţiului aferent centrului naţional de informare şi promovare turistică;

g) dovada emisă de autoritatea administraţiei publice locale privind orarul de funcţionare a centrului naţional de informare şi promovare turistică.

2.2. În termen de 90 de zile de la eliberarea certificatului de acreditare, centrul naţional de informare şi promovare turistică are obligaţia de a depune la autoritatea publică centrală pentru turism cel puţin un exemplar al hărţilor şi planurilor oraşului realizate în condiţiile pct. 5.1 lit. e) şi câte un exemplar al materialelor de promovare proprii realizate în condiţiile pct. 4.1 lit. b).

3. Eliberarea certificatului de acreditare

3.1. Documentaţia de acreditare se transmite Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comerţ, Turism si Profesii Liberale – Direcţia generală autorizare şi post-privatizare, care verifică îndeplinirea criteriilor de acreditare şi întocmeşte certificatul de acreditare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

3.2. Eliberarea certificatului de acreditare se face în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete. În cazul în care centrul naţional de informare şi promovare turistică nu întruneşte toate criteriile pentru a fi acreditat, Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale – Direcţia generală autorizare şi post-privatizare va informa în scris, în acelaşi termen, consiliul local sau judeţean, după caz, interesat.

3.3. Consiliile locale sau consiliile judeţene au obligaţia să respecte, pe toată perioada de funcţionare a centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, condiţiile şi criteriile care au stat la baza acreditării acestora.

3.4. Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale verifică periodic respectarea condiţiilor şi criteriilor care au stat la baza acreditării.

3.5. Certificatele de acreditare sunt valabile 5 ani de la data emiterii.

4. Atribuţiile centrelor naţionale de informare şi promovare turistică

4.1. Atribuţiile centrelor naţionale de informare şi promovare turistică sunt următoarele:

a) informarea generală asupra ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale, regionale sau naţionale;

b) punerea la dispoziţia turiştilor de materiale de promovare locale, regionale sau naţionale;

c) informarea privind oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit;

d) informare cu privire la posibilităţile de rezervare a biletelor de transport, precum şi cu privire la ghizi turistici locali, naţionali şi specializaţi;

e) organizarea de manifestări expoziţionale de turism pe plan local şi regional şi de activităţi generale de marketing intern şi extern cu rol în creşterea circulaţiei turistice locale şi regionale;

f) consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale şi naţionale, ca serviciu cu titlu gratuit;

g) cooperarea cu instituţiile locale şi regionale pe probleme de turism (autorităţi ale administraţiei publice locale, camere de comerţ, Agenţia pentru Dezvoltare Regională etc.);

h) cooperarea cu autoritatea publică centrală pentru turism şi furnizarea, la cererea acesteia, de date statistice referitoare la circulaţia turistică locală şi regională, de date referitoare la evenimente cu rol în creşterea circulaţiei turistice care se realizează pe plan local şi regional, precum şi furnizarea altor informaţii referitoare la activităţile turistice şi oferta turistică pe plan local şi regional;

i) efectuarea de activităţi de cercetare de piaţă pe plan local şi regional, de analiză, planificare, structurare şi elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală şi regională şi marketing turistic, în colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi cu autoritatea publică centrală pentru turism;

j) oferirea de informaţii cu privire la autorităţile competente în soluţionarea reclamaţiilor care se înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice.

4.2. Centrele naţionale de informare şi promovare turistică pot comercializa produse şi servicii de tipul: bilete la evenimente culturale şi sportive, materiale informaţionale (hărţi, planuri ale localităţilor, ghiduri turistice, cărţi, casete video, CD-uri, DVD-uri, postere, ilustrate, broşuri ale oraşelor), suveniruri (steguleţe, eşarfe, şaluri, tricouri, umbrele, insigne, obiecte din ceramică, produse artizanale şi altele asemenea).

4.3. Produsele şi serviciile prevăzute la pct. 4.2 pot fi oferite şi cu titlu gratuit.

5. Criterii obligatorii de acreditare a centrelor naţionale de informare şi promovare turistică

5.1. Amplasarea şi semnalizarea:

a) sediile centrelor naţionale de informare şi promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în apropierea obiectivelor de interes turistic, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti;

b) semnalizarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică în România se face prin simbolul „i” scris cu alb pe fond albastru;

c) folosirea simbolului prevăzut la lit. b) este obligatorie pentru centrele naţionale de informare şi promovare turistică acreditate şi acesta va fi realizat sub formă de panou/firmă luminoasă cu următoarele dimensiuni recomandate: 500 mm x 500 mm, amplasat/amplasată obligatoriu la intrarea în centrul naţional de informare şi promovare turistică;

d) folosirea simbolului prevăzut la lit. b) se poate face numai de către centrele naţionale

de informare şi promovare turistică acreditate de autoritatea publică centrală pentru turism;

e) centrele naţionale de informare şi promovare turistică sunt semnalizate corespunzător in hărţi şi planuri ale oraşelor prin utilizarea simbolului prevăzut la lit. b);

f) drumul spre centrele naţionale de informare şi promovare turistică este semnalizat corespunzător cu panouri, indicatoare şi altele asemenea prin utilizarea simbolului prevăzut la lit. b);

g) în faţa sau în imediata apropiere a centrului naţional de informare şi promovare turistică trebuie amenajate locuri de parcare gratuită, minimum 10 locuri pentru autoturisme şi minimum două locuri pentru autocare. În cazul în care acest lucru nu este posibil, centrul naţional de informare şi promovare turistică trebuie amplasat la o distanţă

de maximum 500 m faţă de locul de parcare, cu facilităţile în cauză;

h) centrul naţional de informare şi promovare turistică trebuie amplasat, pe cât posibil, pe traseul mijloacelor de transport în comun şi în apropierea staţiilor acestora.

5.2. Dotări administrative şi tehnice:

a) spaţiu minim de primire a publicului: 30 mp;

b) mijloace de telecomunicaţie: telefon direct şi fax;

c) minimum un fotocopiator;

d) acces la internet;

e) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă

la foc şi antiefracţie;

f) grup sanitar;

g) mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz gospodăresc şi de protecţie a muncii, de bună calitate;

h) utilizarea exclusivă a spaţiului pentru activitatea centrului naţional de informare şi promovare turistică şi intrarea separată, cu acces facil, pentru turişti;

i) posibilităţi de expunere corespunzătoare a materialelor de promovare;

j) bază de date şi site propriu de promovare şi informare, conectat obligatoriu la sistemul naţional integrat cu acces on-line pentru colectarea şi diseminarea informaţiilor turistice, ce va fi realizat de autoritatea publică centrală pentru turism. Realizarea bazei de date şi a siteului se face în maximum un an de la data emiterii certificatului de acreditare;

k) amenajarea în interiorul centrului naţional de informare şi promovare turistică a unui ministand de prezentare a produselor meşteşugăreşti şi de artizanat cu specific local, a mostrelor de floră reprezentative pentru aria geografică în cauză şi/sau a materialelor de promovare privind fauna, flora şi gastronomia specifică locală, precum şi a altor elemente de atracţie turistică cu specific local şi regional.

5.3. Personalul şi programul de funcţionare:

a) cel puţin o persoană care conduce centrul naţional de informare şi promovare turistică, calificată ca director de centru de informare turistică conform Standardelor ocupaţionale,

Secţiunea turism, hoteluri, restaurante, poziţia S28, şi Clasificării ocupaţiilor din România, cod ocupaţie 131513, şi angajată cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Cursul de director de centru de informare turistică poate fi realizat în termen de un an de la data acreditării;

b) asigurarea de personal calificat ca agent de turism sau ghid de turism, în proporţie de 50% din totalul personalului;

c) programul minim de funcţionare este de luni până duminică între orele 10,00 şi 17,00.

6. Retragerea certificatului de acreditare

6.1. Certificatul de acreditare este suspendat pe o perioadă de 30 de zile de către personalul de specialitate din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, în situaţia în care se constată că centrul naţional de informare şi promovare turistică nu respectă prevederile prezentelor norme metodologice.

6.2. În perioada suspendării, centrul naţional de informare şi promovare turistică are obligaţia de a remedia deficienţele care au determinat suspendarea.

6.3. În cazul în care aceste deficienţe nu sunt remediate, certificatul de acreditare este retras şi acreditarea centrului naţional de informare şi promovare turistică se poate realiza numai după reluarea procedurii de acreditare.

7. Dispoziţii finale

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1

la normele metodologice

CERERE-TIP

de eliberare a certificatului de acreditare

Către

Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale –

Direcţia generală autorizare şi post-privatizare

Consiliul Local /Consiliul Judeţean ……………………………………., judeţul ………………., vă înaintează documentaţia prevăzută la pct. 2.1 din Normele metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, aprobate prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 1.096/2008, în vederea eliberării certificatului de acreditare a Centrului naţional de informare şi promovare turistică din localitatea ……………….. .

Reprezentant legal al consiliului local/judeţean,

……………………………………….

(nume şi prenume)

Semnătura       ……………..Data ………….

ANEXA 2

la normele metodologice

*T*

FIŞA

centrului naţional de informare şi promovare turistică

┌────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Nr. │Criterii obligatorii de acreditare a centrelor │ Sunt îndeplinite │

│crt.│ naţionale de informare şi promovare turistică │ DA/NU │

├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│ Amplasarea şi semnalizarea │

├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────┤

│ 1.│Sediul centrului naţional de informare şi │în centrul localităţii │ │

│ │promovare turistică este situat: │ │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ │ │pe stradă cu circulaţie │ │

│ │ │intensă │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ │ │în apropierea obiectivelor │ │

│ │ │de interes turistic │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ │ │în clădire independentă │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ │ │la parterul unui imobil cu │ │

│ │ │acces facil pentru turişti │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ 2.│Semnalizarea centrului naţional de informare şi│ │ │

│ │promovare turistică este realizată prin │ │ │

│ │utilizarea simbolului „i” scris cu alb pe fond │ │ │

│ │albastru, realizat sub formă de panou/firmă │ │ │

│ │luminoasă, cu următoarele dimensiuni: 500 mm x │ │ │

│ │500 mm, amplasat/amplasată la intrarea în │ │ │

│ │centrul naţional de informare şi promovare │ │ │

│ │turistică. │ │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ 3.│Semnalizarea centrului naţional de informare şi│ │ │

│ │promovare turistică se face în mod corespunzător │ │

│ │în hărţi şi planuri ale oraşelor prin utilizarea │ │

│ │acestui simbol. │ │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ 4.│Drumul spre centrul naţional de informare şi │ │ │

│ │promovare turistică este semnalizat corespun- │ │ │

│ │zător prin panouri, indicatoare şi altele │ │ │

│ │asemenea, cu utilizarea simbolului prevăzut │ │ │

│ │la pct. 2. │ │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ 5.│Centrul naţional de informare şi promovare │locuri de parcare gratuită,│ │

│ │turistică dispune de: │minimum 10 locuri pentru │ │

│ │ │autoturisme şi minimum două│ │

│ │ │locuri pentru autocare, în │ │

│ │ │faţă sau în imediata │ │

│ │ │apropiere │ │

│ │ ├───────────────────────────┼───────┤

│ │ │loc de parcare cu facili- │ │

│ │ │tăţile în cauză la o dis- │ │

│ │ │tanţă de maximum 500 m │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ 6.│Centrul naţional de informare şi promovare │ │ │

│ │turistică este amplasat pe traseul mijloacelor │ │ │

│ │de transport în comun şi în apropierea │ │ │

│ │staţiilor. │ │ │

├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────┤

│ Dotări administrative şi tehnice minime │

├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────┤

│ 7.│Spaţiu de primire a publicului: 30 mp │ │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ 8.│Mijloace de telecomunicaţie: telefon direct │ │ │

│ │şi fax │ │ │

│ │Nr. de telefon …………… │ │ │

│ │Nr. de fax ………………. │ │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ 9.│Fotocopiator │ │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ 10.│Acces la internet │ │ │

│ │Adresa de e-mail ………………. │ │ │

│ │Web site ……………………. │ │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ 11.│Instalaţii, echipamente şi dotări pentru │ │ │

│ │asigurarea condiţiilor de climatizare, │ │ │

│ │siguranţă la foc şi antiefracţie │ │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ 12.│Grup sanitar │ │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ 13.│Mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz │ │ │

│ │gospodăresc şi de protecţie a muncii, de bună │ │ │

│ │calitate │ │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ 14.│Spaţiul este utilizat exclusiv pentru activi- │ │ │

│ │tatea centrului naţional de informare şi │ │ │

│ │promovare turistică şi asigură accesul facil │ │ │

│ │pentru turişti. │ │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ 15.│Posibilităţi de expunere corespunzătoare a │ │ │

│ │materialelor de promovare: vitrine, panouri │ │ │

│ │exterioare, suporţi, materiale de promovare etc. │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ 16.│Ministand de prezentare a produselor meşteşu- │ │ │

│ │găreşti şi de artizanat cu specific local, a │ │ │

│ │mostrelor de floră reprezentative pentru aria │ │ │

│ │geografică în cauză şi a materialelor de │ │ │

│ │promovare privind fauna, flora şi gastronomia │ │ │

│ │specifică locală, precum şi a altor elemente de│ │ │

│ │atracţie turistică cu specific local şi regional │ │

├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────┤

│ Personalul şi programul de funcţionare │

├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────┤

│ 17.│Persoana care conduce centrul naţional de │ │ │

│ │informare şi promovare turistică este calificată │ │

│ │ca director de centru de informare turistică │ │ │

│ │conform Standardelor ocupaţionale şi Clasifi- │ │ │

│ │cării ocupaţiilor din România şi este angajată │ │ │

│ │cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.│ │ │

│ │Cursul de director de centru de informare │ │ │

│ │turistică poate fi realizat în termen de un an │ │ │

│ │de la acreditare. │ │ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ 18.│Număr total de personal angajat în centrul │Total personal ….. │ │

│ │naţional de informare şi promovare turistică, ├───────────────────────────┼───────┤

│ │număr de personal calificat │Personal calificat ……..│ │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┤

│ 19.│Programul de funcţionare este de luni până │ │ │

│ │duminică, între orele 10,00 – 17,00 │ │ │

└────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────┘

Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de acreditare obligatorii

sus-prezentate.

Reprezentant legal al consiliului local/judeţean

………………………………………

(nume şi prenume)

Semnătura

………………

Data ……………….

*ST*

ANEXA 3

la normele metodologice

*T*

( STEMA ROMÂNIA

ROMÂNIEI ) MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ,

TURISM ŞI PROFESII LIBERALE

[ IMAGINE*) ]

CERTIFICAT DE ACREDITARE

valabil până la data:

Se acreditează Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică

…….

…………………………,

situat la adresa

…………………………………………………

………………..,

aparţinând de

………………………………………………….. .

Prezentul certificat de acreditare a fost eliberat în baza Ordinului

ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi

profesii

liberale nr. 1.096/2008.

Ministru,

…………………

Director general,

………………..

Nr. ………..

Bucureşti, ……………

–––-

*) NOTĂ(CTCE)

Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 658 din 18 septembrie

2008, la pagina 29.

*ST*

––

Agenția România Turistică

Author Agenția România Turistică

More posts by Agenția România Turistică

Leave a Reply

Top